આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Monday, May 17th

Last update:04:36:36 AM GMT

Schizophrenia

Schizophrenia support group
Schizolphrenia એક પ્રમુખ માનસિક બિમારી છે અને એ જ પ્રમાણે દુનિયાભરમાં એક ગંભીર સ્વાસ્થયની સમસ્યા છે. લગભગ ૧-૨ ટકા દરેક દેશની વસ્તીને પીડાકારક રીતે અસર કરે છે અને તેને તત્કાળ અને નિશ્ચિત વૈદ્યકીય ધ્યાન આપવાની જરૂર છે.

તે કદાચ કાર્યાત્મક વિચાર અને મગજનો વિકાર અને વિચારોમાં ગડબડ અને વર્તણુકમાં તીવ્ર ઉથલપાથલ ઉપર અસર કરે છે. મગજના વિકારનુ વર્ણન કરતી વખતે સૌથી વધારે લોકો ઘણુ કરીને શબ્દ "ગાંડો" અથવા "સાવ મુર્ખ" વાપરે છે. આવી રીતે એક માનસિક વ્યાધીનો વિચિત્ર વ્યવહાર મનાય છે.

બંને દરદી અને કુટુંબ માટે આ એક દર્દનાક બિમારી છે. કુટુંબ માટે તેમનો એક વ્હાલો દર્દથી પીડાય છે અને ધીરેધીરે તે વાસ્તવિકતાની સાથે સંપર્ક ગુમાવે છે, તે જોઇને એટલા માટે આ આવશ્યક બની જાય છે કે આવા લોકોના કુટુંબ અને દરદીઓ માટે એક મંચનો પ્રબંધ કરે, તેમને ભેગા કરે અને તેમની ફરિયાદોને અવાજ આપે, આવા પ્રકારની બીજી સમસ્યાવાળાઓને મળે અને નૈતિક સહારાની જરૂર છે તે મેળવે. અહિયા ત્રણ સહાયક સંઘોની રચના છે, જેમાં એક વ્યક્તિ તેને જરૂરી વસ્તુની જાણકારી અને સેવા Schizolphrenia.નો સામનો કરવા માટે જરૂરી છે તે મળે.

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us