વ્યાવસાયિક ઉપચાર- પદ્ધતીનો ઉપયોગ

Print
નીચે દર્શાવેલા પરિસ્થિતીમાં વ્યાવસાયિક ઉપચાર- પદ્ધતીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.