આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Saturday, May 15th

Last update:04:36:36 AM GMT

FAQs

Ans. A woman’s satisfaction in the peno–vaginal intercourse does not depend on the length of the man’s penis, but rather on the man’s skill to excite her. A man needs to know that only one to two inches of the woman’s vagina are really sensitive to frictional pleasure of intercourse. The sexual muscles as well as the sexual nerves are related to this part of the vagina. Hence, even if the length of the erect penis is around two inches, it will be enough to give frictional pleasure to the woman. In short there is no ideal length of the penis. That is why it is said that in case of the penis size does not matter.


Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us