આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Saturday, May 15th

Last update:04:36:36 AM GMT

સ્થૂળપણુ

Obesity  support group

Dr. Shrihari Dhorepatil Dr. Shrihari Dhorepatil
સહાયતા સંઘની સાથે નોંધણી કેમ કરાવવી ?
સ્થૂળપણુ : શબ્દ સ્થૂળપણુ આપણા ધ્યાનમાં એક વ્યક્તિનુ ફુલેલા ફુગા જેવુ ચિત્ર આવે છે. આ વ્યક્તિને ઘણીવાર ધુતકાર અને મેહણાનો આઘાત પહોચે છે. આ વ્યક્તિને કોઇ આદરભાવથી સરભરા કરે એવી તેની ઈચ્છા છે નહી કે તેની સાથે એક મનોરંજન કરવાની વસ્તુની જેમ વર્તન કરે. તેને અધિકાર છે કે તેની સાથે એક સાધારણ વ્યક્તિ જેવો વ્યવહાર કરે - જીવનની એક હલ્કી બાજુ જોઇને. હા, આ એના કારણો છે જેને લીધે સહાયતા સંઘની સાથે નોંધણી કેમ નહી કરવી ...

એટલે અત્યારે નોંધણી કરો . સંપર્ક: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
જીવનની હલ્કી બાજુમાં તમારૂ સ્વાગત છે.

Jehangir Hospital & Medical Centre
(In Association with Apollo Hospitals Group)
32, Sasoon Road, Pune 411 001, Maharashtra, India.
Telephone: +91 20 26122551 Or +91 20 26050861–5
Fax: +91 20 26050866
Every Wednesday bet. 3 pm to 5 pm.
E–mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Jehangir Hospital & Medical Centre
(In Association with Apollo Hospitals Group)
32, Sasoon Road, Pune 411 001, Maharashtra, India.
Telephone: +91 20 26122551 Or +91 20 26050861-5
Fax: +91 20 26050866
Meets Every Fourth Wednesday,
Between 5 p.m. to 6.00 p.m., at Conference Hall

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us