આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Monday, May 17th

Last update:04:36:36 AM GMT

શ્વાસનળીનો સોજો

શ્વાસનળીનો સોજોતે એક શ્વાસનળીના સોજાની સાથે અગન બળતરા છે, જે આપણા ફેફસામાં શ્વાસનલિકામાં હવા લેવાનો રસ્તો બનાવી જાય છે. આ સોજાની સાથે અગન બળતરા વિષાણુ, જીવાણુ, ધુમ્રપાન કરવાથી અથવા રાસાયણોનો બગાડ શ્વાસમાં લેવાથી અથવા ધુળને લીધે થાય છે. જ્યારે શ્વાસનળીના અસ્તરના કોષો ઉપર અમુક તબક્કા પછી સોજો ચડી જાય છે, ત્યારે નાનકડી આંખની પાપણો તેમાં જે સાધારણપણે ગંદવાડને પકડે છે અને તેને કાઢી નાખે છે, જે કામ કરતુ બંધ થઈ જાય છે. પરિણામે હવાના રસ્તાઓમાં અડતર કાટમાળને કારણે શરીરના ચિકણા પદાર્થનુ સ્તરને લીધે આવે છે અને બળતરા વધતી જાય છે. તેના જવાબમાં લાળનો ભારે સ્ત્રાવ ચાલુ થાય છે, જે લાક્ષણિક ઉધરસ અથવા શ્વાસનળીમાં સોજાનુ કારણ છે. તે કદાચ તીવ્ર અથવા જુનો રોગ હોઈ શકે. શ્વાસનળીનો સોજો સાદી શર્દી પછી થાય છે અથવા નાક ઉપર અને ગળામાં ચેપ લાગવાથી થાય છે.

શ્વાસનળીના સોજાનો ટુંકો હેવાલ
શ્વાસનળીનો સોજો તે એક બળતરા છે જે ધુમ્રપાન, હવામાં રહેલુ પ્રદુષણ અને/અથવા રોગના પેદા કરનાર અતિ સુક્ષ્મ જંતુ/જીવાણુને લીધે થાય છે. શર્દી અથવા ફ્લુની તકલીફ્ને લીધે શ્વાસનળીમાં તીવ્ર સોજો આવે છે, જે પથારીમાં આરામ કરીને અને ઘણુ બધુ પ્રવાહી પીને અને ભેજવાળી થંડી ઋતુમાં ઘરમાં રહીને તેનો ઉપચાર થાય છે. જે લોકો તીવ્ર શ્વાસનળીના પરંપરાવાળા સોજાના રોગથી પીડાય છે, વધારે પડતુ ધ્રુમપાન કરીને અથવા લાંબા સમય સુધી દોષિત હવા શ્વાસમાં લઈને તે કદાચ ગંભીર શ્વાસનળીમાં સોજાના હુમલામાં ફેરવાઈ જાય છે. કારણકે ગંભીર શ્વાસનળીનો સોજો જીંદગીને ધોકાદાયક છે, તેના માટે વ્યવસાયની દૃષ્ટીએ વૈદ્યકીય ધ્યાન આપવુ જોઇએ. ભલે પછી તેના કોઇ પણ અંતર્ગત કારણો હોય.

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us