આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Monday, May 17th

Last update:04:36:36 AM GMT

મુખ્ય પાનુ વૈકલ્પિક ઔષધો

વૈકલ્પિક ઔષધો

આયુર્વેદ - નિદાન

આયુર્વેદ - નિદાન
આયુર્વેદાનુસાર નિદાન એટલે રોગ/બિમારીના મૂળ કારણને શોધીને કાઢવું. એ જરુરી નથી કે રોગના મૂળ કારણો હમેશા શરીરમાં હોવા જેઇએ.

ચીન અને યાંગ સંકલ્પના

ચીન અને યાંગ સંકલ્પના
સામાન્ય રીતે ચીન અને યાંગ મા આ સંકલ્પના નકારાત્મક અને સકારાત્મક સંકલ્પના તરીકે ઓળખાય છે. વિશ્વ સૃષ્ટીને બનાવી રાખવા અને કાર્ય કરવામાં મળતો ઉત્સાહ

જિયૂવ્હેનેશન ઉપચાર પધ્ધતિ

જિયૂવ્હેનેશન ઉપચાર પધ્ધતિ
(તરુણતા પ્રાપ્ત કરવાની ઉપચાર પધ્ધતિ) આયુર્વેદના પાઠ્યપુસ્તકમાં "જિયૂ વ્હેનેશન (તરુણતાનું ટકી રહેવું) ” ને "સાયન" કહે છે.

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us