આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Saturday, May 15th

Last update:04:36:36 AM GMT

વિમો

Health Professional's Negligence

Health Professional's Negligence
Records of published articles in the newspapers helps common people about precautions to be taken while seeking the services from health professionals and also helps health professionals to rectify the negligence.

Advance Care Planning

Advance Care Planning
Advance care planning allows a competent person to indicate preferences for care or choose a surrogate in the event that the patient cannot make health care decisions.

Telemedicine

Telemedicine
The health care professionals by using information and communication technologies, can now access or exchange information for diagnosis, treatment and prevention of disease and injuries.

Euthanasia

Euthanasia
All Hope The euthanasia theme keeps coming back for public approval like a recurring decimal. Dr. Kannamma Raman has accurately put forward the pros and cons.

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us