આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Monday, May 17th

Last update:04:36:36 AM GMT

વરિષ્ઠો માટે ઘર

Print PDF
વરિષ્ઠો જેમનુ કોઇ ધ્યાન નથી રાખતુ

ડેવીડ સસુન અનાથ પંગર ગ્રહ
, ૯૬, નવી પેઠ, પત્રકાર ભવનની સામે,
પૂણે - ૪૧૧૦૩૦, મહારાષ્ટ્ર,
ભારત. ફોન.નં.+૯૧ ૨૦ ૪૩૩૯૯૧૮
સંધી હોમ પ્લેજ
૪૧૦/૧૧, નાના પેઠ, ક્વાટર ગેટ,
વાયએમસીએની નજીક,
પૂણે - ૪૧૧ ૦૦૨, મહારાષ્ટ્ર, ભારત.
ફોન.નં. +૯૧ ૨૦ ૬૩૫૧૩૩૭
સંપર્ક : સિસ્ટર અમલા
સેંટ જોન્હ ઇસ્પિતાલ
૮૦૮, ગુરૂવાર પેઠ,
સેંટ હિલદા હાઈસ્કુલની નજીક,
પૂણે - ૪૧૧૦૦૨. ફોન.નં. + ૯૧ ૨૦ ૪૪૭૧૭૩૬.
શિર્ડી સાઈબાબા પ્રતિષ્ઠાન
(પૂણે અંધજન મંડળ)
નાંદેડ ફાટા, દલવીવાડી,
ધાયરી, પૂણે - ૪૧૧ ૦૫૧, મહારાષ્ટ્ર, ભારત.
ફોન.નં.+૯૧ ૨૦ ૪૩૯૧૪૦૬.
જન સેવા ફાઊંડેશન
આંબી વૃદ્ધ આશ્વમ, આંબી ફાટા, પોસ્ટ,
પાનશેટ, તાલુકા : હવેલી,
પૂણે - ૪૧૧૦૧૧, મહારાષ્ટ્ર, ભારત.
ફોન.નં.+૯૧ ૨૦ ૪૩૩૮૩૮૩, મોબાઈલ
૯૮૨૩૦ ૧૧૭૬૦, સંપર્ક : ડૉ.વિનોદ શાહ
પપોધામ પ્રતિષ્ઠાન
વારજે, સાંઈ ઇસ્પિતાલની નજીક,
વારજે જકાત નાકા,
પૂણે - ૪૧૧ ૦૨૯. મહારાષ્ટ્ર.
ભારત. ફોન.નં. +૯૧ ૨૦ ૫૨૩૦૬૮૨
પૂણે મહિલા મંડળ
૧૭, પારવતી પાયથા,
પૂણે - ૪૧૧૦૦૯, મહારાષ્ટ્ર.
ભારત, ફોન.નં. +૯૧ ૨૦ ૪૪૪૩૫૪૮
સંપર્ક : શ્રીમતી. કુલકર્ણી
જન સેવા ફાઊંડેશન
હિન્દુલાલ કોમપ્લેક્સ, ૨જો મજલો,
શાસ્ત્રી રોડ, નવી પેઠ,
રૂપી બેન્કની ઉપર,
પૂણે - ૪૧૧ ૦૩૦, મહારાષ્ટ્ર, ભારત.
ફોન.નં.+૯૧ ૨૦ ૪૩૩૮૭૮૭
સંપર્ક : ડૉ.કુલકર્ણી/શ્રીમતી.શીનોલીકર.
અનસુયા વૃદ્ધ આશ્રમ
૭૭/૪૫, વાનવરી,
પૂણે - ૪૧૧૦૪૦, મહારાષ્ટ્ર, ભારત.
વરિષ્ઠો માટે નિશુલ્ક વૈદ્યકીય તપાસ
સત્યાનંદ ઇસ્પિતાલ, કોંઢવા,
પૂણે - ૪૧૧ ૦૩૭, મહારાષ્ટ્ર, ભારત.
બાહ્ય રૂગ્ણ વિભાગના કલાકો દરમ્યાન.
ફોન.નં. +૯૧ ૨૦ ૬૯૩૦૨૯૧/૬૯૩૦૧૮૪.

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us