આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Sunday, May 09th

Last update:04:36:36 AM GMT

લૈંગિક આવેગો અને લૈંગિકતા એટલે શું?

Sex & sexuality જાતિય અને જાતિયતા
શબ્દ "લૈંગિક આવેગો" હંમેશા ઘણા આંખોના ભવાને ઉંચે લઈ જાય છે. આ વિષય ખુલ્લી રીતે બોલી શકાતો નથી. અમે અમારા લૈંગિક આવેગો અને લૈંગિકતાના ભાગમાં એવી જાણકારી આપીયે છીએ જે તમારા શરીરને અને મનને તંદુરસ્ત રાખવા વિષે જ્ઞાન આપે છે અને જે લૈંગિક આવેગોના ક્ષેત્રમાં રહે છે. પુરૂષ અને સ્ત્રીને જ્યારે લૈંગિક આવેગ બાબત પુછવામાં આવ્યુ કે તમને તમારા મગજમાં શું વિચાર આવે છે જ્યારે તમને આ વિષય ઉપર પુછાય છે.

પુરૂષ - મજા, આનંદી, ભાવાવેશ, ઉષ્ણ, સ્વંયસ્ફુર્ત અને ખુબ નાજુક.
સ્ત્રી - ગંભીર વ્યવસાય.

તે બે બહુ જ જાતજાતના અતિશયોક્તીવાળા જવાબો છે, જે શબ્દોમાં જણાવી જ શકાય, છતા પણ તે બંને લિંગની મગજની પરિસ્થિતી બહાર લાવે છે. તે ચરમ સીમાથી ખબર પડે છે કે તેમની લિંગની વ્યાખ્યા શું છે. સ્ત્રી લૈંગિક આવેગોને ગંભીર વ્યવસાયના રૂપમાં જુએ છે અને તેનો આનંદ અને સુખની ઉણપ બતાવે છે. તેમ છતા પુરૂષ તેને આવેશવાળુ અને અત્યાનંદનુ સમજે છે, જેમાં તેની જવાબદારીની ખોટ દર્શાય છે અને નિકટતાના અનુભવને આદર આપતો નથી. તેમ છતા આ અગાવથી ધારેલા લૈંગિક આવેગોના વિચારોને આપણુ મગજ શું વિચારે છે તે જ છે. આપણને આપણા વિચારો વિવિધ પ્રકારના માધ્યમમાંથી મળે છે, જેવા કે ટીવી, સિનેમા ચિત્રપટ, સંગીત, વિનોદી ચુટકાઓ, મિત્રો અને કુંટુંબ તરફથી અને પછી આપણે તેને ભેગા કરી બનાવીએ છીએ, જેને આપણે સાચા માનીએ છીએ અને તેના ઉપરથી આપણે પોતાની ખોટી માન્યતાઓ ઘડીએ છીએ. તેમ છતા એક એ તેની સચ્ચાઈ શું છે અને તેની પરંપરા શ્રવણનો ઉકેલ કરવો જોઇએ.

Sex & sexuality જાતિય અને જાતિયતા
લૈંગિક આવેગોની ઉપચાર પદ્ધતી એક માધ્યમ અને અભ્યાસ છે, જે લોકોને તેમની લૈંગિકતાને સ્વીકારવા, તેનો આનંદ લેવા અને તેને વધારવા માટે મદદ કરે છે. તે કલ્પના ઉપર આધારીત છે કે લૈંગિક આવેગો સામાન્ય અને સારા છે, જે આપણા સંબધોને અર્થવાહી બનાવે છે અને લૈંગિક નિકટતાને સામાન્ય લક્ષ સમજે છે. તે તમને તમારા જ્ઞાન માટે એક મજબુત હથિયાર આપશે જે એવી રીતે સુસજ્જિત છે કે પુર્ણ રીતે તમારી જીંદગી અને સંતોષથી જીવવા દોરાવશે. લૈંગિકશાસ્ત્ર એક ચર્ચા કરવાનુ અને નૈતિક, સાંસ્કૃતિક, માનસિક, સામાજીક અને રાજનીતિક જાહેર સ્થાન છે અને રાજકીય સવાલોને સંબધિત, લૈંગિક સંબધોને અને લૈંગિક વર્તનોના સંબધિત સવાલો છે. એક વ્યક્તિગત લૈંગિક અનુસ્થાપન તે સમલિંગકામી છે અથવા વિષયલિંગકામી છે તે તેના લૈંગિક આરોગ્ય અને વ્યક્તિત્વનો એક જરૂરી ભાગ છે જે દૃઢપણે દરેક વ્યક્તિના અધિકારને ટેકો આપે છે, જેને સ્વીકારવા, માન્ય કરવા અને તેણીના/તેના નિર્ધારણ પ્રમાણે જીવવા આધાર આપે છે.

લૈંગિક અનુસ્થાપન એકનુ કામોદીપક, રોમાંચક અને લાગણીવશ તેના સમાન લિંગનુ, બીજા સામેના લિંગનુ અથવા બંનેનુ આકર્ષણ છે. એક વ્યક્તિ પછી ભલે તે પુરૂષ હોય કે સ્ત્રી બંનેને તેમના લૈંગિક અનુસ્થાપનને પસંદ કરવાનો અને તેના તરફ એક સ્પષ્ટ લૈંગિકતા જાહેર કરવાનો હક્ક છે. કોઇકવાર તમારો સાથીદાર તમને લૈંગિક આવેશો સક્રિય કરવા ધકેલશે. તમારા જીવનના સિદ્ધાંતો જાણીને આ પરિસ્થિતીમાં શું કરવુ જે નક્કી કરવા મદદ કરશે. એ વાત તમારે જાણવી કે જો કોઇ તેની સાથે નિરોધ રાખતુ હોય તો તે એનો અર્થ એ નહી કે તે શાંત છે અથવા ક્રિયા કરવાની અપેક્ષા રાખે છે. તેનો કેવળ એક જ મતલબ છે કે તે વ્યક્તિ સુરક્ષિત રહેવા તૈયાર છે, જો તમે/તેણી સાથે લૈંગિક સંભોગ કરવા માટે તૈયાર હો. સાચી વાત એ છે કે તમને સલાહ અપાય છે કે તે તમારે સાથે લઈ જવુ જોઇએ અને અસુરક્ષિત યૌન સંબધથી દુર રહેવુ જોઇએ. લૈંગિક આવેગો લાગણીથી, વિચારોથી અને ભાવનાઓથી વ્યક્ત કરવાની રીત છે. એક પુર્ણ વિકાસ પામેલી સમજણ જે વ્યક્તિને પરિપક્વ બનાવે છે. આ કરવા માટે એકને જરૂરી નથી કે આ વિષય ઉપર આવે ત્યારે તે કાંપે અથવા વ્યાકુળ થાય. આપણી લૈંગિકતા આપણો એક ભાગ છે જેને કોઇ દિવસ દબાવવો અથવા નજર અંદાજ ન કરવો જોઇએ. એક વ્યક્તિગત પસંદગી માણસને પોતાનુ પ્રતિબિંબ બતાવશે જે તમારી જાગરૂકતાને સૌથી પહેલી લાવશે.

Page 4 of 5

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us