આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Saturday, May 15th

Last update:04:36:36 AM GMT

રેકી

Reiki
Reiki
રેકી(Reiki) એ મૂળ જપાનીઝ સંજ્ઞા છે. તેનો અર્થ "વિશ્વ વ્યાપી જીવન શક્તિ" એ થાય, જેને સંસ્કૃતિમાં "પ્રાણ" કહે છે, "ઊઢણ" ને ચાયનીઝમાં ઘણાં લોકો તેને "Cosmic Energy(કૉસ્મીક અઁલરજી)" તરીકે સંબોધે છે. ૧૯ ના શતક્ના બીજા ભાગમાં ડૉ. મિકાઉ ઉસુઇ (Mikao Usui) એ આ ઉપચાર પધ્ધતિને (પુન:) સંશોધન દ્વારા તેને આ (રેકી) નામથી અપનાવ્યું. રેકી પધ્ધતિમાં સામેલ ઉર્જાને Reaiki Channel (રેકિનું ઉપચાર આપના)" દ્રાવ ઉપચાર લેનાર વ્યક્તિમાં ફેરબદલ કરવામાં આવે છે. તેમાં વિવિધ પધ્ધતિથી ઉપચાર કરવામાં આવે છે અને તેના સિધ્દાંતો બીજા અસરકારક ઉપચાર પધ્ધતિની સમાન છે. તેમ છતાં’ રેકીમાં કોઈ પ્રકારના હબાણ પધ્ધતિથી જરુરી નથી અને Reaiki Channel દ્વારા ગ્રહણ કરેલ ચૈતન્ય ઉર્જા ઉપચાર લેના વ્યક્તિમાં active થાય છે.

આપણા શરીર સિવાય બીજા કેટલાક શરીર આપણી આસપાસ હોય છે. આપાણી આસપાસ રહેનારા તેજો મંડલ આધુનિક ફોટોગ્રાફીઈથી છાયાચિત્રણ કરતાં હોય છે. યોગામાં આપણા શરીરના આધ્યાત્મિક ઉર્જા કેન્દ્રનું/ચક્રનું ઉલ્લેખન થયું છે. તે કેંદ્ર તેજમંડલના સ્તર પર હોય છે તથા તેનો સંભંધ આપણા શરીરના ઇંડોકાઇન હોય છે. એનો સંબંધ એટ્લો ઘનિષ્ટ હોય છે કે એકમાં નિર્માણ થનાર અસંતુલનની બીજા પર પરિણામ કરે છે. એનો અર્થ એ અર્થ થાય કે, સંસર્ગનો હમલો પ્રથમ તેજમંડલ પર થાય છે ત્યાર પછી શરીર લક્ષણો દેખાય છે એટલે જ તેજમંડલને આરોગ્યપૂર્ણ/સ્વસ્થ રાખવો એટલે રોગથી દૂર જવું (મુક્ત થવું) રેકીને રોજ આચરણ કરવાથી શરીર, મન, ભાવના, આધ્યાત્મિક સ્તર પર સારું પરિણામ આવે છે એટલે ફક્ત રોગ થાય તો જ રેકીનું ઉપયોગ કરવો એવું નથી.

રેકી બાળક અથવા કોઇ પણ શરીર આચરણ કરી શકે છે. તે ખુબજ સરળ - સાદો કોશલ્ય છે. જેને રેકી શીખવું હોય, ઉપયોગમાં લેવી હોય તેને રેકીના તંજ્ઞ પાસેથી આત્મસાત કરવો પડે છે તેને લીધે તે વ્યક્તિના શરીરમાંના ચક્ર/કેન્દ્ર ખુલે છે તથા વિશ્વવ્યાપી જીવન ઉર્જાને અસરકારક રીતે મોકલતો માર્ગ તૈયાર થાય છે. રેકીએ સૂચનો કે પુસ્તક દવારા શીખી શકાતું નથી.

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us