આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Monday, May 17th

Last update:04:36:36 AM GMT

મુખ્ય પાનુ આધાર સમૂહ મુત્રપિંડ મૂત્રપિંડની સમસ્યાઓ ઉપર વારંવાર પુછાતા પ્રશ્નો

મૂત્રપિંડની સમસ્યાઓ ઉપર વારંવાર પુછાતા પ્રશ્નો

Print PDF
મૂત્રપિંડના વિસ્તારમાં ભરણપોશણ માટે કેન્દ્રિય ભુમિકા ભજવે છે અને ionicશરીરના બંધારણનુ પ્રવાહી જે સમસ્થિતીના નામથી ઓળખાય છે.
  • શરીરના electrolyte ના પ્રવાહી પદાર્થની રચનાની દેખભાળ.
  • શરીરની સામાન્ય માત્રા સ્થિતીની દેખભાળ.
  • renin angiotensinની પ્રણાલીના માધ્યમથી સાધારણ લોહીના દબાણની દેખભાળ.
  • શરીરના પચનનો બગાડ કાઢતી વસ્તુઓ, દા.ત. Urea, Uric Acid, creatinine, sulfates, phosphates.
  • વિષ, ઔષધો અને તેના પચનને કાઢવા.
  • Erythropoeitinના રૂપમાં બોલાવેલ hormone ના વિસ્તારમાં લાલ લોહીના કણોના નિર્માણનુ નિયંત્રણ.
  • મુખ્યરૂપથી ખનિજ ચયાપચયના કેલ્સિયમ અને ફૉસફોરસ.


Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us