આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Monday, May 17th

Last update:04:36:36 AM GMT

મુખ્ય પાનુ આધાર સમૂહ મુત્રપિંડ મુત્રપિંડના સહાયતા સમુદાયનુ લક્ષ

મુત્રપિંડના સહાયતા સમુદાયનુ લક્ષ

Print PDF
સહાયતા સમુદાય શું કરે છે ?
સહાયતા સમુદાયનુ કામ છે :
  • પહેલીવારની અથવા બીજી કોઇ જાણકારી આપે છે.
  • નૈતિક આધારનો પ્રબંધ કરે છે.
  • ધર્માદા આપતી સંસ્થાઓ, સારા લોકો અને સાધારણ વ્યક્તિઓ પણ જેઓ આવી અગ્નિ પરીક્ષામાંથી પસાર થયા છે અને બીજાને મદદ કરવા માંગે છે. તેવા લોકો નાણાકિય મદદ આપવા પ્રોત્સાહન આપે છે.
લોકોને વ્યાજબી ભાવ ઉપર દવા માટે અથવા દવા વિતરણ કેન્દ્રો ઉપરથી લેવા માટે સમર્થ કરે છે. સભ્યો વાતો કરવાના ઓરડામાં મળી શકે છે અને અમે તેમને શારિરીક રીતે પણ મળવાની વ્યવસ્થા કરીએ છીએ. તેઓ એકબીજાના અનુભવો વહેચી શકે અને વિકારની ઉપચાર કરવાની પદ્ધતિમાં સુક્ષ્મદૃષ્ટિએ તેના વિકાસમાં સક્ષમ થાય છે.

તેમાં કોણ ભાગ લઈ શકે ?
દરદીઓ, કુંટુંબના સભ્યો, મિત્રો અને ડૉકટરો પણ. તમે તમારા બધા અનુભવો વહેચી શકો છો અને સમુદાયના રૂપમાં ભેગા આવી શકો છો. તમારૂ જ્ઞાન બીજી વ્યક્તિના અસ્તિત્વ અને સારવાર કરવાની ઢબ માટે બહુ જરૂરી છે.

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us