આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Monday, May 17th

Last update:04:36:36 AM GMT

મુખ્ય પાનુ આધાર સમૂહ મુત્રપિંડ મિત્રપિંડના રોગ માટે ઉપયોગી કડીયો

મિત્રપિંડના રોગ માટે ઉપયોગી કડીયો

Print PDF
Karnataka Nephrology & Transplant Institute
વર્ણન : લોહીને શુદ્ધ કરવાની પ્રક્રિયા, પ્રત્યારપણ, ગુરદાની (મિત્રપિંડની) નિષ્ફળતા અને બીમારીઓ માટે ઉપચાર.

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us