આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Saturday, May 15th

Last update:04:36:36 AM GMT

મુખ્ય પાનુ આધાર સમૂહ મુત્રપિંડ અવયવોના દાન કરવાના કાર્ડ વિષે

અવયવોના દાન કરવાના કાર્ડ વિષે

Print PDF
દાનનુ કાર્ડ એટલે શું ?
દાનનુ કાર્ડ આપણી ઇચ્છાઓને પ્રદર્શિત કરવાનો એક રસ્તો છે. એ એક મૃત્યુપત્ર જેવુ છે. દાનના કાર્ડ ઉપર હસ્તાક્ષર કર્યા પછી તમે તમારૂ અંગ દાનમાં આપવા સહમત છો.

હું દાનનુ કાર્ડ કેવી રીતે લઈ શકુ છુ ?
તમારૂ આ કાર્ડ હંમેશા તમારા પાકિટમાં અથવા બટવામાં રાખો. તમારા નજીકના સગા સંબંધીઓને તમારી અંગ દાનમાં આપવાની ઇચ્છા બાબત જાણ કરો.

મારૂ દાનનુ કાર્ડ ઉપર બીજા કોણે સહી કરવી અને શાં માટે ?
કાયદા પ્રમાણે, બે સાક્ષીઓએ તમારા દાન આપવાના સંમતિ પત્ર ઉપર સહી કરવી પડશે. આમાંથી એક તમારો નજીકનો સંબધી હોવો જોઇએ અને બીજો સાક્ષી તમારો મિત્ર અથવા બીજો સબંધી હોવો જોઇએ.

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us