આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Monday, May 17th

Last update:04:36:36 AM GMT

બૉડિ વર્ક

Bodywork
શારિરીક કાર્યને તેની કાર્યપધ્ધતિને લીધે તેને છાતીની ઉપરમા આપવામાં આવી છે, જેમાં બંને પ્રાચીન અને આધુનિક કૌશલ્ય પધ્ધતિ, જેની શિથિલતા અને રોગ ઉપચાર (મુખ્યત્તવે સ્નાયુ સંબંધિત ચના) ઉપચાર પધ્ધતિને પ્રાધાન્ય આપ્યું, તેમાં ખાસ હલનચલનના વર્તન, શરીર સ્થિતી વિશેના અભ્યાસને લીધે, વ્યાયામને લીધે, માલીશ તેમજ બીજા કેટલાક શારિરીક કુશળતા, કેટલાક પ્રકારના શારિરીક કાર્ય - જેમાં માલીશ, કિવંગોંગ, રિફલેકસોલોજી, શિઅત્સુ અને ત’ઐ ચિ - પ્રકાર ઘરમાં જોઇને શીખવાની શરૂઆત કરી શકાય. બીજા કેટલાક પ્રકારમાં પ્રશિક્ષિત તાલીમાર્થી પાસેથી સલાહ માર્ગદર્શન લેવું જરુરી છે.

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us