આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Thursday, Jun 24th

Last update:04:36:36 AM GMT

ઔષધોની પસંદગી

Print PDF
How to use the Remedies
તમે એક સાથે ત્રણ ઔષધોનો મિશ્રણ કરી શકો છો. જો તમે પસંદ કરેલા ઔષધો યોગ્ય (અનુકૂળ) નહીં હોય તો તે અસરકારક પરિણામ કરતાં નથી.

ઔષધોનો યોગ્ય ઉપયોગ માટે માર્ગદર્શન
તમે તમારા માટે યોગ્ય એવા ઔષધ/ઔષધોની પસંદગી કરો
  • પ્રત્યેક ઔષધોના બે ટીંપા ખનિજ યુક્ત પાણીમાં ભેળવો અને થોડા થોડા સમયના અંતે તેનું સેવન કરો અથવા પ્રત્યેક ઔષધના બે ટીંપા ૩૦ મિલી ખનિજ યુક્ત પાણીમાં ભેલવો અને ૪ ટીંપા દિવસમાં ૪ વાર આરામ મળે ત્યાં સુધી તેનું સેવન કરો.
  • જરૂર પડે તો આ માત્રા વધારો કરી શકો છો. ઔષધને થોડી વાર સુધી મોંઠામા રાખવાનું પ્રયત્ન કરો, ઔષધને ગળતાં પહેલાં આરામ કરો.
કેટલા લાંબા સમય સુધી કરવો
કેટલાક વ

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us