આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Saturday, May 15th

Last update:04:36:36 AM GMT

મુખ્ય પાનુ કૌંટુબિંક સ્વાસ્થય વયસ્કરોનુ વજન અને ઉંચાઈ

વયસ્કરોનુ વજન અને ઉંચાઈ

Print PDF
વયસ્કરો અને સામાન્ય વજન.
સરેરાશ ઉંચાઈ અને વજનનો નકશો.(૨૫ વર્ષની ઉમર)
Approximate weight in Kg.

ફુટ ઈંચમાં પુરુષો ફ઼ુટ ઈંચમાં સ્ત્રીઓ
૫-૨ ૫૩.૫ - ૫૮.૫ ૪-૧૦ ૪૩.૫ - ૪૮.૫
૫-૩ ૫૪.૯ - ૬૦.૩ ૪-૧૧ ૪૪.૫ - ૪૯.૦
૫-૪ ૫૬.૩ - ૬૧.૭ ૫-૦ ૪૫.૮ - ૫૧.૩
૫-૫ ૫૭.૬ - ૬૩.૦ ૫-૧ ૪૭.૨ - ૫૨.૬
૫-૬ ૫૯.૦ - ૬૪.૯ ૫-૨ ૪૮.૫ - ૫૪.૦
૫-૭ ૬૦.૮ - ૬૬.૭ ૫-૩ ૪૯.૯ - ૫૫.૩
૫-૮ ૬૨.૬ - ૬૯.૦ ૫-૪ ૫૧.૩ - ૫૭.૨
૫-૯ ૬૪.૪ - ૭૦.૮ ૫-૫ ૫૨.૬ - ૫૯.૦
૫-૧૦ ૬૬.૨ - ૭૨.૬ ૫-૬ ૫૪.૪ - ૬૧.૨
૫-૧૧ ૬૮.૦ - ૭૪.૮ ૫-૭ 5૫૬.૨ - ૬૩.૦
૬-૦ ૬૯.૯ - ૭૭.૧ ૫-૮ ૫૮.૧ - ૬૪.૯
૬-૧ ૭૧.૭ - ૭૯.૭ ૫-૯ ૫૯.૯ - ૬૬.૭
૬-૨ ૭૩.૫ - ૮૧.૭ ૫-૧૦ ૬૧.૭ - ૬૮.૫
૬-૩ 7૭૫.૮ - ૮૩.૯ ૫-૧૧ ૬૩.૫ - ૭૦.૩
૬-૪ ૭૮.૦ - ૮૬.૨ ૬-૦ ૬૬.૩ - ૭૨

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us