આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Saturday, May 15th

Last update:04:36:36 AM GMT

મુખ્ય પાનુ જાતિય અને જાતિયતા

જાતિય અને જાતિયતા

Health Professional's Negligence

Health Professional's Negligence
Records of published articles in the newspapers helps common people about precautions to be taken while seeking the services from health professionals and also helps health professionals to rectify the negligence.

Sexual Disability

Sexual Disability
The idea of a person with disability engaging in a sexual activity is a thought which is not entertained in mainstream society.

Sex and Your Child

Sex and Your Child
The parent’s knowledge of sex, especially in relation to their children is important. The parent has to pay a lot of attention in their knowledge of sex while the child is growing up.

Emotional Change and Adjustment during Motherhood

Emotional Change and Adjustment during Motherhood
A well–supported mother will bond better, love more deeply, and be better able to distinguish the needs of her child from her own.

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us