આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Saturday, May 15th

Last update:04:36:36 AM GMT

મુખ્ય પાનુ કૌંટુબિંક સ્વાસ્થય

કૌંટુબિંક સ્વાસ્થય

નિરાશતા એ માણસના હૃદય માટે ખરાબ છે

નિરાશતા
નવા અભ્યાસ પ્રમાણે સ્ત્રીની તુલનામાં નિરાશ માણસ વધારે જોખમમાં હોય છે.

સ્ત્રીઓનું આરોગ્ય

સ્ત્રીઓનું આરોગ્ય
કહેવાય છે કે પ્રત્યેક પુરુષની સફ઼્અળતા પાછળ એક સ્ત્રીનો હાથ હોય છે. ઇશ્વરે સ્ત્રીને વધુ લાગણીશીલ બનાવી છે. પ્રત્યેક ઘરમાં માનવીય સંબંધને જાળવી રાખવા માટે સ્ત્રી એક અગત્યની જવાબદારી નીભાવી રહી છે.

તરુણોનું આરોગ્ય

તરુણોનું આરોગ્ય
યૌવન એ એક અતિશય મોહિત કરનારી આયુષ્યની અવસ્થા છે. અતિશય ઝડપી થતો શરીરમાં વધારો તથા મનોવ્યાપમાં થતો બદલાવનો આહવાન, આશા, નિરાશા, નવા ક્લ્પનાઓ, નવા ધ્યેય, ભાવના, ઉતાવળો

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us