આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Monday, May 17th

Last update:04:36:36 AM GMT

મુખ્ય પાનુ કૌંટુબિંક સ્વાસ્થય શ્વાસ રૂંધાવા માટે પહેલા ઉપચારની ચિકિત્સા

શ્વાસ રૂંધાવા માટે પહેલા ઉપચારની ચિકિત્સા

Print PDF
Article Index
શ્વાસ રૂંધાવા માટે પહેલા ઉપચારની ચિકિત્સા
Heinlichની પેંતરેબાજી કેવી રીતે ભજવવામાં આવે છે ?
All Pages
કેટલાક લોકોમાં શ્વાસ રૂંધાવાની વૃત્તિ બીજા કરતા વધારે કેમ હોય છે?
હા, લોકો જે ઝડપથી જમે છે અને મોઢામાં ખોરાક હોય ત્યારે બોલતા હોય છે, તેઓનો શ્વાસ ઘણી વાર રૂંધાય જાય છે, એ લોકો કરતા જેઓ ધીમેથી જમે છે અને ચાવતી વખતે મોઢુ બંધ રાખે છે.

શું છોકરાઓ ખાસ કરીને શ્વાસ રૂંધાવા તરફ વધારે ઝુકાતા હોય છે ?
હા, કારણકે તેઓ ઉપર જણાવેલ ચેતવણી પાળતા નથી. વધારામાં, તેઓ વારંવાર તેમના મોઢામાં સીક્કાઓ અથવા બીજા વિદેશી વસ્તુઓ નાખે છે.

શું વયસ્કર લોકોને ખોરાક લેતી વખતે વધારે શ્વાસ રૂંધાવાની વૃત્તિ હોય છે ?
હા, કારણકે ગળી જવાની કાર્યપદ્ધતિ વયસ્કર લોકોમાં ઘણી વાર ચાલતી નથી જે યુવાન લોકોમાં ચાલે છે.

સાધારણપણે કઈ વસ્તુ ખોરાક ઉપર રૂંધાતા રોકે છે ?
ખોરાક ગળતી વખતે શ્વાસનળી અને ઢાકનારો પડદો જે ગળામાં ફરે છે અને જે શ્વાસનળીના દરવાજાની નજીક ગળવાનાં કામ દરમ્યાન થાય છે. આ પ્રવાહી અને ઘટ્ટ પદાર્થને શ્વાસનળી, શ્વાસની શાખા અને ફેફસા તરફ જવાનો રસ્તો રોકે છે.

ગળવાની પ્રક્રિયા દરમ્યાન ખોરાક ગળતી વખતે શ્વાસનળીને ઢાકનારા પડદા ઉપર સામાન્ય કામ ન કરતા કારણો ક્યા છે ?
અચાનક ઉધરસ અથવા છીંક કદાચ ગળતી વખતે શ્વાસનળીને ઢાકનાર પડદો શ્વાસનળીના રસ્તાને રોકે અને તેથી ખોરાક અથવા પ્રવાહી તેમાં જવાની અનુમતિ આપે છે.

શું ઘણા લોકો શ્વાસના રૂંધાવામાથી બહાર આવે છે?
હા, ઘણા બધા કિસ્સાઓમાં તેઓ ઉધરસ ખાઈને, પ્રવાહી અથવા ખોરાક "જે ખરાબ રીતે અંદરના રસ્તે ગયો છે" તેને બહાર કાઢે છે.

કોઇકને જેનો ખોરાક ખાઈને શ્વાસ રૂંઘાણો છે અથવા ગળી શકે નહી તેવી વસ્તુને લીધે છે તેને ક્યા પહેલા ઉપચારના પરિમાણો આપવા જોઇએ?
જોરદાર ઉધરસ પ્રોત્સાહિત કરવી જોઇએ. છાતીના પાછળના ભાગમાં થોડી તેજ થપાટો મારવી જેનાથી ખોરાકને બહાર નીકળવામાં મદદ મળશે. જો દરદી એક બાળક હોય તો તેને ઊંધો રાખીને પકડો અને તેની પીઠ ઉપર થોડી જોરથી તેજ થપાટો મારો, જો અટકાયેલ વસ્તુ બહાર ન નીકળતી હોય તો ગળામાં આંગળી નાખો. આ ઘણીવાર વિદેશી વસ્તુને બહાર કાઢશે. જો ઉપર બતાવેલ ઉપાયો નિષ્ફળ જાય, તો Heinlichની પેંતરેબાજી તરત જ શરૂ કરવી જોઇએ. જો સફળ ન થાય તો સમય બગાડવો ન જોઇએ અને તેજ ઉપાયો ફરીથી કરવા.


Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us