આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Saturday, May 15th

Last update:04:36:36 AM GMT

મુખ્ય પાનુ આધાર સમૂહ અપંગતાની સાથે પ્રખ્યાત લોકો. મુંબઈમાં અપંગો માટે પુનવર્સવાટના કેન્દ્રો

મુંબઈમાં અપંગો માટે પુનવર્સવાટના કેન્દ્રો

Print PDF
Article Index
મુંબઈમાં અપંગો માટે પુનવર્સવાટના કેન્દ્રો
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
All Pages
નામ સગવડો સંપર્ક
સર હરકીશનદાસ.નરોત્તમદાસ ઇસ્પિતાલ
ઓડીઓગ્રાફી અને સ્પીચ થેરેપી વિભાગ, પદ્મશ્રી ગોર્ધનબાપા ચોક, રાજા રામ મોહન રોય રોડ, મુંબઈ, મહારાષ્ટ્ર, ભારત.
વીના મુલ્ય તાલિમની સાથે નોકરી અને સાથે પુનર્વસવાટના કેન્દ્રોની સાથે અધિકતમ માત્રા ચાર વર્ષની તાલિમ જેમાં જુદીજુદી જાતના વેપારો લગભગ ૨૨૫ એક સમયે - આ પ્રક્રિયામાં સમાવેશ છે - lathis, capstans, traubs અને વાહનોની મરમત્ત વગેરે.
 • શ્રીમતી.ઝેડ.એ.રંગવાલા
  ફોન : ૩૬૭૧૮૭૯, ૩૮૫૫૫૫
 • શ્રીમતી.જેનીફર.ડીસીલ્વા
  ફોન:૩૦૭૧૪૦૪, ૩૮૭૩૩૨૮.
સોમવાર થી શનિવાર.
સમય : સવારના ૯ થી સાંજના ૪.
સંજીવની
એવરેસ્ટ એ/૧-૨જો મજલો, ૧૫૬, તારદેવ રોડ, મુંબઈ - ૪૦૦ ૦૩૪, મહારાષ્ટ્ર,ભારત.
ગણવેશનુ કપડુ અને જુન મહિનામાં સસ્તા દરે નોંધવહીઓ. શિયાળામાં ફુટપાથ ઉપર રહેતા લોકો માટે કંતાનનુ વિતરણ. ૩૫૦ યોગ્ય કુંટુંબો માટે દિવાળી દરમ્યાન અન્નસામગ્રી. યોગ્ય વિદ્યાર્થીઓ માટે લગભગ ૭૫ છાત્રવૃત્તિ.
 • શ્રી.એચ.સી.મેહ્તા
  ફોન. ૪૯૪૨૦૨૨,૪૯૪૩૩૭૭
 • શ્રી.સી.એસ.મોદી
  ફોન : ૪૯૪૨૦૨૨, ૪૯૪૩૩૭૭.
સોમવાર થી શનિવાર
સમય : સવારના ૧૧ થી સાંજના ૬.
આંધળા માટે રાષ્ટ્રીય મંડળ
૧૧, ખાન અબ્દુલ ગફર રોડ, વરલી સીફેસ, મુંબઈ, ૪૦૦ ૦૨૫, મહારાષ્ટ્ર, ભારત.
શિક્ષણ માટે માર્ગદર્શન, વ્યવસાયીના સાહિત્યનુ ગ્રંથાલય, રોજગાર અને નિયુક્તી, ગ્રામીણ પુનવર્સવાટના કાર્યક્રમો વગેરે.
 • ડો.આર.ટી.વ્યાસ
  ફોન : ૪૯૩૨૫૩૯
 • શ્રી.એસ.એ.દત્તરંગે
  ફોન : ૪૯૩૨૫૩૯, ૪૯૩૬૯૩૦.
સોમવાર થી શનિવાર
સમય : સવારના ૯.૩૦ થી સાંજના ૫.૧૫.
વી.ડી.ભારતીય સંસ્થા
માનસિક રીતે વિકૃતીઓની, ખુશાક્સ દગાકા હાઉસ, આનંદ રોડ એક્શટેંસન, રૂલા હોલની બાજુમાં, મલાડ (પશ્ચિમ), મુંબઈ - ૪૦૦૦૬૪, મહારાષ્ટ્ર, ભારત.
વૈજ્ઞાનિક સંસ્થા માનસિક રીતે મંદોના કલ્યાણ માટેની પ્રવૃતિઓમાં રોકાયેલ છે અને વિવિધ પ્રકારની ઢબો જેવીકે શિક્ષણ, માનસિક રીતે મંદ લોકોના પુનર્વસવાટ અને તે સિવાય વૈદ્યકીય સંશોધન કરવામાં લાગ્યા છે.
 • ડૉ.એ.વી.મેહતા (સંચાલક)
  ફોન : ૮૮૯૨૯૩૦, ૮૮૨૧૩૯૩ (ઘર)
 • કુમારી.એસ.એલ.આસર (પ્રમુખ)
  ફોન : ૮૮૯૨૪૦૯,
સોમવાર થી શુક્રવાર
સમય : બપોરના ૧૨ થી સાંજના ૫.Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us