આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Saturday, May 15th

Last update:04:36:36 AM GMT

મુખ્ય પાનુ આધાર સમૂહ અપંગો માટે સરકાર તરફથી સહાયતા

અપંગો માટે સરકાર તરફથી સહાયતા

Print PDF
Article Index
અપંગો માટે સરકાર તરફથી સહાયતા
શિક્ષણ
All Pages
સંસ્થાનો માટે કેન્દ્રિય સરકારની સહાયક યોજના.
જો રાજ્ય સરકાર પૈસા આપવાનુ મંજુર ન કરે તો કેન્દ્રિય સરકારને એક અરજી મોકલવી જોઇએ. ત્યા શારિરીક અપંગ લોકો માટે ૩ ટકા નોકરી માટે ગમે તે સરકારની સંસ્થાઓમાં આરક્ષણ છે. બેહરા અને મુંગા માટે દરેકને ૧ ટકો, આંધળાને અને હાડકા/સ્નાયુઓની વિકૃતીવાળા અપંગો માટે ૧ ટકો. મદદ જેવી કે પૈડાવાળી ખુરશી, કૂબડી સરકાર અપંગ લોકોને આપે છે.

સરકાર અપંગો માટે માર્ગદર્શન અને પરામર્શ કેન્દ્રોનો પ્રબંધ કરે છે અને તેમને કેન્દ્રિય અને રાજ્ય સરકારની યોજનાઓ વિષે જાણકારી આપવા મદદ કરે છે. એમ થાય તો સરકારી યોજનામાં મકાનોની વહેચણી કરતી વખતે અપંગ લોકોને પહેલી પસંદગી અપાય છે. એમ થાય તો પરદેશથી આયાત કરેલા ઉપકરણો માટે અપંગ લોકોને આયાત કર ઉપર સવલત અપાય છે.

ત્યાં મુખ્ય ત્રણ સહાયતાના પ્રકારો છે, જેના મદદની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે:
  • નાણાકીય.
  • શિક્ષણના માધ્યમથી પુર્નવસવાટ.
  • યાત્રા માટે સવલત.
નાણાકીય મદદ :
  • તેમના માટે જેમને નાનો ધંધો ચાલુ કરવો છે, એક રકમ INR ૫૦૦/- થી ૧૦૦૦/- બીજના પૈસા ઉપકરણો ખરીદવા માટે અથવા વસ્તુઓની જરૂરીયાત જે દુકાન ચાલુ કરવા માટે જોઇએ છે.
  • વધારાની રકમની યોજના : ૨૦ ટકા આર્થિક સહાય જેની અધિકતમ માત્રા INR ૨૫૦૦૦/- જે એક રાષ્ટ્રીયકૃત બેન્ક તરફથી ધંધો ચાલુ કરવા વ્યાજે ઉછીની મળે છે.
  • પુરૂષો માટે જેમની ઉમર ૬૦થી વધારે છે અને સ્ત્રીઓ જેની ઉમર ૫૫થી વધારે છે, તેમને ઘરડા લોકો માટેનુ ઘર આપે છે. આમાં રહેવાની અને જમવાની સગવડની સાથે ચિકિત્સા માટે થવાના ખર્ચનો સમાવેશ છે.


Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us