આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Monday, May 17th

Last update:04:36:36 AM GMT

અપંગો માટે ડૉકટરોની યાદી

Print PDF
Article Index
અપંગો માટે ડૉકટરોની યાદી
Page 2
Page 3
All Pages
વ્યાયામ શાસ્ત્ર
ડૉ.શ્રીમતી.મૌશુમી.એમ.કુવાવાલા,
B.Sc. P.T (Physical Therapy) B.Sc. P.T (Physical Therapy) Specializing in Manual Therapy,
Clinic:૮, સ્ટેટસ ચેમ્બર્સ, રેંગલાર પરાંજપે લેન, ઓફ એફ.સી.રોડ, પૂણે - ૪૧૧ ૦૦૫, મહારાષ્ટ્ર, ભારત.
ફોન નં.+૯૧ ૨૦ ૫૫૧૦૧૦૯,
મોબાઈલ : ૯૮૨૨૦ ૬૦૩૦૧,
ઈ-મેલ : contact@aarogya.com
ડૉ.અતીફ. શેખ,
B.Sc. P.T (Physical Therapy),, જહાંગીર ઇસ્પિતાલ, પૂણેમાં તે અંગ વ્યાયામ ચિકિત્સક તરીકે કામ કરે છે.
ઈસ્પિતાલ : જહાંગીર ઇસ્પિતાલ, અંગ વ્યાયામ ચિકિત્સાનો વિભાગ,
સમય : સવારના ૯.૩૦ થી સાંજના ૫.૩૦,
ઇ-મેલ:- contact@aarogya.com.
ડૉ.ભાવના ઝવેરી,
B.Sc. P.T (Physical Therapy) હર્મસ ડૉકટર હાઉસ, પૂણેમાં સત્તાધાર અંગ વ્યાયામના ચિકિત્સક તરીકે કામ કરે છે.
ઇસ્પિતાલ : હર્મસ ડૉકટર હાઉસ, અંગ વ્યાયામના ચિકિત્સાનો વિભાગ,
સમય : સવારના ૧૦.૩૦ થી બપોરના ૧.૩૦.
ડૉ.બિંદુ મુકરજી
M. Sc. (Physical Therapy), ઉપરીના મદદનીશ તરીકે અંગ વ્યાયામની ચિકિત્સા, પારસી સામાન્ય ઇસ્પિતાલમાં કામ કરે છે અને સફળ રીતે ખાજગી ધંધો કરે છે.
રૂગ્ણાલય : બી.ડી.પારસી સામાન્ય ઇસ્પિતાલ, મુંબઈ, મહારાષ્ટ્ર, ભારત.
વ્યાવસાઈક ઉપચાર પદ્ધતિ
ડૉ.નીલિમા પાટીલ
B.Th.O, M.Sc. (O.T.), D.S.S.
રૂગ્ણાલય : રૂદ્રવિણા, ૪૪, યશશ્રી હાઉસિંગ સોસાયટી, એમ.આય.ટી કૉલેજની નજીક, પૌડ રોડ, પૂણે - ૪૧૧ ૦૩૮, મહારાષ્ટ્ર,ભારત.
ફોન નં. +૯૧ ૨૦ ૫૪૫૧૧૫૬
ઇ-મેલ: contact@aarogya.com.
મજ્જાતંતુનુ શાસ્ત્ર
ડૉ.સુધીર.એસ.કોઠારી
MBBS., MD (Med.), DM (Neurology)
રૂગ્ણાલય : ૧૧૭૦/૧, જે.એમ.રોડ, જે.એમ.મંદીરની પાસે, હૉટેલ પંચાલીની સામે, પૂણે - ૪૧૧ ૦૦૫. મહારાષ્ટ્ર, ભારત.
ફોન નં.+૯૧ ૨૦ ૫૫૩૫૫૨૦, ૫૫૩૩૬૯૯.
સમય : બપોરના ૧૨થી સાંજે ૬ (સોમવાર થી શુક્રવાર).
ઈ-મેલ : contact@aarogya.com
ડૉ.એન.આર.ઈચ્છાપોરીયા
MD (Med.) DM Neurologist
રૂગ્ણાલય : ૩૯-૪૦, શાંતી કુંજ, જુનો બ્લૉક, જીપીઓની ચૌપાટીની સામે, પૂણે - ૪૧૧ ૦૦૧, મહારાષ્ટ્ર, ભારત.
ફોન.નં.+૯૧ ૨૦ ૬૧૬૩૫૨૩,
સમય : સાંજે ૬ થી ૮ (સોમવાર થી શુક્રવાર)
રૂગ્ણાલય : જહાંગિર ઇસ્પિતાલ અને મેડીકલ સેન્ટર, ૩૨, સસુન રોડ, પૂણે - ૪૧૧ ૦૦૧, મહારાષ્ટ્ર, ભારત.
ફોન.નં. + ૯૧ ૨૦ ૬૧૨૨૫૫૧
O.P.D.સવારના ૧૧.૩૦ થી બપોરના ૨.૩૦,
ફેક્સ : + ૯૧ ૨૦ ૬૧૩૭૨૮૨,
મોબાઈલ : ૯૬૧૨૫ ૦૦૮૦૦
ઈ-મેલ : contact@aarogya.com.
ડૉ.સુનીલ.બેન્ડીસ્ટી
MD (Medicine), DNB (Neurology) DM (Neurology)
રૂગ્ણાલય : રૂબી હોલ ક્લિનીક, પોલી ક્લિનીક
સમય : સવારના ૧૧ થી બપોરના ૧
ફોન.નં. + ૯૧ ૨૦ ૬૧૨૩૩૯૧,
(ગુરૂવાર શિવાય),
સલાહકારનો ઓરડો, મેડીનોવા, જંગલી મહારાજ રોડ, પૂણે - ૪૧૧ ૦૦૫ મહારાષ્ટ્ર, ભારત.
સમય : સાંજના ૪ થી ૬. ફોન નં.+ ૯૧ ૨૦ ૫૫૩૪૧૮૬
(ગુરૂવાર શિવાય)
ઇ-મેલ : contact@aarogya.com
ડૉ.હેમન્ત સંત
M.D., D.M.(Neurology)
રૂગ્ણાલય : રેમેડી ક્લિનીક, બાજીરાવ રોડ, ટેલીફોન ભવનની સામે
સમય : સાંજે ૭ થી રાતના ૯.
ફોન.નં. + ૯૧ ૨૦ ૪૪૭૦૨૮૪
ઇસ્પિતાલ : પૂણે ઇન્સ્ટીટ્યુટ ઑફ ન્યુરોલોજી, હારડીકર ઇસ્પિતાલ, રાહુલ સિનેમાની સામે, પૂણે -૪૧૧ ૦૦૫, મહારાષ્ટ્ર, ભારત,
સમય : સોમવાર થી શુક્રવાર - સાંજના ૪ થી ૬.
ફોન.નં.+ ૯૧ ૨૦ ૫૫૩૬૫૩૧,
ઇ-મેલ : contact@aarogya.comLink to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us