આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Monday, May 17th

Last update:04:36:36 AM GMT

મુખ્ય પાનુ આધાર સમૂહ અપંગતા ઉપર વારંવાર પુછાતા પ્રશ્નો

અપંગતા ઉપર વારંવાર પુછાતા પ્રશ્નો

Print PDF
સ્નાયુઓનો વિકાર (MD) એ એક સ્નાયુઓનો સમુદાય છે જેના લક્ષણ છે- પ્રગતિશીલ નબળાઈ અને ઐચ્છિક તાકાત ગુમાવવી જે આપણા શરીરના હલનચલનને જવાબદાર છે. સ્નાયુઓની પેશીજાલ નબળી પડી જાય છે અને બગડી જાય છે અને ચરબીવાળા અને જોડનારા પેશીજાલ તેની જગ્યા લઈ લ્યે છે.


Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us