છોકરીઓની સરેરાંશ ઉંચાઈ અને વજનનો નકશો.

Print
છોકરીઓ.
ઉમર : વજન (કિલોગ્રામ) : ઉંચાઈ (સેન્ટીમીટર) :
જન્મ સમયે, ૩.૨, ૪૯.૯,
૩ મહિના, ૫.૪, ૬૦.૨,
૬ મહિના, ૭.૨, ૬૬.૬,
૯ મહિના, ૮.૬, ૭૧.૧,
૧ વર્ષ, ૯.૫, ૭૫.૦,
૨ વર્ષ, ૧૧.૦, ૮૪.૫,
૩ વર્ષ, ૧૪.૧, ૯૩.૯,
૪ વર્ષ, ૧૬.૦, ૧૦૧.૬,
૫ વર્ષ, ૧૭.૭, ૧૦૮.૪,
૬ વર્ષ, ૧૯.૫, ૧૧૪.૬,
૭ વર્ષ, ૨૧.૮, ૧૨૦.૬,
૮ વર્ષ, ૨૪.૮, ૧૨૬.૪,
૯ વર્ષ, ૨૮.૫, 132.2
૧૦ વર્ષ, ૩૨.૫, ૧૩૨.૨,
૧૧ વર્ષ, ૩૩.૭, ૧૩૮.૩,
૧૨ વર્ષ, ૩૮.૭, ૧૩૨.૦,
૧૩ વર્ષ, ૪૪.૦, ૧૪૮.૦,
૧૪ વર્ષ, ૪૮.૦, ૧૫૦.૦,
૧૫ વર્ષ, ૫૧.૫, ૧૫૫.૦,
૧૬ વર્ષ, ૫૩.૦, ૧૬૨.૦,
૧૭ વર્ષ, ૫૪.૦, ૧૬૩.૦,
૧૮ વર્ષ. ૫૪.૪. ૧૬૪.૦.

પણ જુઓ : ઊંચાઈ અને વજનનો નકશો છોકરાઓ માટે.