મિત્રપિંડના રોગ માટે ઉપયોગી કડીયો

Print
Karnataka Nephrology & Transplant Institute
વર્ણન : લોહીને શુદ્ધ કરવાની પ્રક્રિયા, પ્રત્યારપણ, ગુરદાની (મિત્રપિંડની) નિષ્ફળતા અને બીમારીઓ માટે ઉપચાર.