ICICI Lombard

Print
આ કંપની નિમ્નલિખિત સ્વાસ્થયના વિમાની પૉલિસીઓ રજુ કરે છે
સ્વાસ્થયના ફાયદા - અધિક: આ યોજના બધી ઉમરના ૫ થી ૬૫ વર્ષની વચમાં અને વરિષ્ટ નાગરીકો ૬૬ વર્ષથી વધારે ઉમરના (૭૦ વર્ષ સુધી નવીકરણ થાય) માટે છે. વધારામાં ૪૫ વર્ષની ઉમરની મર્યાદા "સ્વાસ્થયની ચકાસણી નહી કરવી" તે ૫૫ વર્ષ સુધી વધારવામાં આવી છે.