અંધત્વના લક્ષણો દેખાવા માંડે તે પહેલા તેના જંતુ પેદા થવાનો સમય

Print
આંખનો ચેપી રોગ
૪૮ કલાક

ઝામર
લાગુ નથી

કોરનીલના ચાઠા
કઈ જાતના ચાઠા છે તેના ઉપર આધારીત

Iritis
કઈ જાતનુ Iritis છે તેના ઉપર આધારીત.