તીવ્ર જુલાબના રોગને પ્રસારણ કરવાની રીત

Print
ઘણી રોગજનક વનસ્પતી જે જુલાબને કારણભુત છે અને બધા રોગજનક જેને મુખ્ય કારણોને લીધે જુલાબ થાય છે. તેનુ મુખ્ય અથવા અનોખુ કારણ તે મોઢેથી પ્રસારણ થાય છે. મોઢેથી પ્રસારણ પાણીને મુળભુત છે. ખોરાક્ને લીધે અથવા સીધુ પ્રસારણ થવુ જે સુચિત કરે છે જે મોઢેથી બીજા રસ્તાઓ જેવા કે આંગળી વડે અથવા ચેપ લગાવતા જંતુ અથવા મેલ જે નાના બાળકો ખાય છે.

તીવ્ર જુલાબના રોગને રોકવો
ગરીબાઇમાં બાળકને જુલાબ રોકવા માટે ધવરાવણ છોડાવવુ એ એક ગંભીર જોખમ છે. બાળકને જીવનના છ મહીના પહેલા ધવરાવવાનુ છોડાવવુ જોઇએ. તેની બદલીમાં તત્વવાળો પૌષ્ટીક ખોરાક આપવો.

પ્રસારણને કેવી રીતે અટકાવવુ?
જુલાબ એ મહારાષ્ટ્રમાં એક સાર્વજનિક આરોગ્યની સમસ્યા છે. ખાસ કરીને બાળકો જે ૫ વર્ષની ઉમર કરતા ઓછા છે. એક સંપુર્ણ વિકૃત મનોદશા પહેલા બે વર્ષોમાં ૧/૩થી વધારે છે. એનો અર્થ એ કે જુલાબના રોગને રોકવા માટે સમયસર યોગ્ય પગલા લેવા જોઇએ.

સ્વચ્છતાની વ્યવસ્થા
પ્રસારણની માત્રાને ઓછી કરવા ભાર મુકવો
આરોગ્યનુ શિક્ષણ
આરોગ્યના શિક્ષણની પ્રવૃત્તીઓ સમાજના સભ્યોને ખાતરી કરાવીને અને તેમને મદદ કરીને કેટલીક રોકી શકે તેવી ટેવો જેવી કે બાળકને સારી રીતે ધવરાવવુ,પીવાનુ સાફ પાણી આપવુ અને પુર્ણપણે સ્વચ્છતા રાખીને પાણીનો વપરાશ કરવો, સાફ સંડાસ વાપરવો અને મળમુત્રનો નિકાલ કરવા માટે અભ્યાસ કરે છે.

રોગના ચેપથી મુક્ત થવુ. જુલાબને રોકવા માટે ઓરીની દખલગીરી રોગના ચેપને મુક્ત થવા માટે કરે છે. જ્યારે સુચના આપેલ પ્રમાણની ઉમરે આપવામાં આવે છે, ત્યારે ઓરી માટે રસી ૨૫% જેટલા ૫ વર્ષથી નાના બાળકોના જુલાબને લીધે થતા મૃત્યુ બચાવે છે.

ભારતમાં જુલાબના રોગને નિયંત્રણમાં લાવવા માટે કાર્યક્રમ
જુલાબના રોગને નિયંત્રણ (DDC) માં લાવવાનો કાર્યક્રમ ૧૯૭૮માં ચાલુ કર્યો હતો. તેણે જુલાબના રોગને નિયંત્રણમાં લાવવા અને અટકાવવા, ઉપચારક માત્રામાં રૂપરેખા દોરી હતી. જો બરોબર શિક્ષણ જુલાબના રોગને લગતુ આપવામાં આવે તો તે વિકૃત મનોદશા અને મૃત્યુના દરને ઓછો કરશે.

૧૯૮૫-૮૮થી The National Oral Re-hydration Therapy Programmeના પ્રારંભથી એવી પ્રવૃત્તીઓને કેંદ્રિત કરી છે, જે ૫ વર્ષથી નાના બાળકોને થતા જુલાબ રોકવા ઉપર સંચાલનને મજબુત બનાવીને અને દેશમાં મળતી દવાનુ જ્ઞાન વધારીને અને ORSનો ઉપયોગ કરી અને ચાલુ રહેલા ધવરાવણ વગેરે.