ટેકનીક (કલા કૌશલ્ય)

Print
આ કાર્યશક્તિના પ્રવાહને ચીનમાં Ql (ઉચ્ચાર chi, જાપાનમા તેને ki અને આયુર્વેદમાં પ્રાણ આ નામે ઓળખાય છે. ) આ કાર્યશક્તિના સકારાત્મક અને નકારાત્મક ઘટકને યાંગ અને યીન એવું સંબોધન કરવામાં આવે છે. સામાન્ય માણસમાં આ ઘટક સમતોલન પ્રમાણમાં હોય છે. કાર્યશક્તિના પ્રવાહમાં કોઇ અડચણ આવે તો, અથવા કોઇ એક અવયવમાં કાર્યશક્તિના પ્રવાહનું પ્રમાણ વધારે કે ઓછું થાય અથવા સકારાત્મક અને નકારાત્મક ઘટકમાં અસંતુલિતપણું વધે તો માણસ બીમાર પડે છે.

ટેકનીક (કલાકોશલ્ય)
ટેકનીક (કલાકોશલ્ય)
શરીરના પ્રુષ્ઠભાગ પર આજુ - બાજુ હજારો બિંદુઓ હોય છે. રોગના પ્રશિક્ષણ પછી છ થી દશ બિંદુઓ ઉપચાર માટે નિયુક્ત કરવામાં આવે છે. આ બિંદુઓમાં પાતળી નાની સોય ટોચવામા આવે છે. વિદયુત બેટરી થી ચાલતા યંત્રના સહાયથી સોયને ઉત્તેજિત કરવામાં આવે છે. ૯ વૉલ્ટ (volts) નો પ્રચલિત ઉપયોગ કરવાથી તે નિરૂપદ્રવી હોય છે. સોયને ૧૫ - ૨૦ મિનિટ પછી કાઢ્વામાં આવે છે. આને અનુસુચિતરીતે બેસવું કહે છે. સામાન્યપણે દિવસમાં એક્વાર બેસાડ્વું.આ રીતે ૧૦ દિવસનાં વ્યવસ્થાપનને એક હોળ કહે છે. જો આવશ્યકતા હોય તો આગળની (બીજી) હોળ શરૂ કરતાં પહેલા ૧૦ દિવસ પછી નિરિક્ષણ કરવામાં આવે છે.