વયસ્કરોનુ વજન અને ઉંચાઈ

Print
વયસ્કરો અને સામાન્ય વજન.
સરેરાશ ઉંચાઈ અને વજનનો નકશો.(૨૫ વર્ષની ઉમર)
Approximate weight in Kg.

ફુટ ઈંચમાં પુરુષો ફ઼ુટ ઈંચમાં સ્ત્રીઓ
૫-૨ ૫૩.૫ - ૫૮.૫ ૪-૧૦ ૪૩.૫ - ૪૮.૫
૫-૩ ૫૪.૯ - ૬૦.૩ ૪-૧૧ ૪૪.૫ - ૪૯.૦
૫-૪ ૫૬.૩ - ૬૧.૭ ૫-૦ ૪૫.૮ - ૫૧.૩
૫-૫ ૫૭.૬ - ૬૩.૦ ૫-૧ ૪૭.૨ - ૫૨.૬
૫-૬ ૫૯.૦ - ૬૪.૯ ૫-૨ ૪૮.૫ - ૫૪.૦
૫-૭ ૬૦.૮ - ૬૬.૭ ૫-૩ ૪૯.૯ - ૫૫.૩
૫-૮ ૬૨.૬ - ૬૯.૦ ૫-૪ ૫૧.૩ - ૫૭.૨
૫-૯ ૬૪.૪ - ૭૦.૮ ૫-૫ ૫૨.૬ - ૫૯.૦
૫-૧૦ ૬૬.૨ - ૭૨.૬ ૫-૬ ૫૪.૪ - ૬૧.૨
૫-૧૧ ૬૮.૦ - ૭૪.૮ ૫-૭ 5૫૬.૨ - ૬૩.૦
૬-૦ ૬૯.૯ - ૭૭.૧ ૫-૮ ૫૮.૧ - ૬૪.૯
૬-૧ ૭૧.૭ - ૭૯.૭ ૫-૯ ૫૯.૯ - ૬૬.૭
૬-૨ ૭૩.૫ - ૮૧.૭ ૫-૧૦ ૬૧.૭ - ૬૮.૫
૬-૩ 7૭૫.૮ - ૮૩.૯ ૫-૧૧ ૬૩.૫ - ૭૦.૩
૬-૪ ૭૮.૦ - ૮૬.૨ ૬-૦ ૬૬.૩ - ૭૨