પ્રશનોત્તરી

Print
ગંધોપચાર(અરોમા થેરપી) એટલે સુંગધનો ઉપયોગ કરી તેમજ ઝાડના વિવિધ ભાગોમાંથી ઉદા. તરીકે ફુલો, ફળો, થડ, મૂળ વગૈરે માંથી કાઠવામાં આવેલ તેલનો ઉપયોગ દર્દીના રોગ અથવા સ્વાસ્થયની સુધારણા માટે કરવામાં આવે છે.