ઉદાસીનતાના પરિક્ષણની તપાસણી

Print
પગથીયુ ૧ : દરેક પ્રશ્ન સાવચેતીથી વાંચો. દરેક પ્રશ્ન માટે યોગ્ય પરપોટાની તપાસ કરો અને બધા પ્રશ્નોના જવાબ આપ્યા પછી સંપુર્ણ બટન ઉપર ક્લિક કરો.

પ્રશ્નો
કોઇ નહી અથવા સમયનો નાનો ભાગ.

કોઇક સમયે.

સમયનો સારો ભાગ.

મોટો ભાગ અથવા બધો સમય.
૧) હું હતાશ અનુભવુ છું અને આસમાની અને દુખી છું.
૨) મારૂ હૃદય સામાન્ય કરતા વધારે તેજ ચાલી રહ્યુ છે.
૩) મને રોવાની ભુરકી આવે છે અથવા એવુ લાગે છે.
૪) મને આખી રાત સુવામાં તકલીફ થાય છે.
૫) હું પહેલા જેવુ જમતો હતો તેવુ જ જમુ છું. (જો હું પરેજી પાળતો હોત,જવાબના રૂપમાં અગર તમે ન હોત).
૬) મેં જોયુ કે હું વજન ગુમાવી રહ્યો છું.(જો હું પરેજી પાળતો હોત, જવાબના રૂપમાં અગર તમે ન હોત.)
૭) હું સ્ત્રીઓને/પુરૂષોને જોઇને, વાતો કરીને,અને સાથે રહીને મજા કરૂ છું.
૮) મને કબજીયાતમાં તકલીફ પડે છે.
૯) સવારે મને સૌથી સારૂ લાગે છે.
૧૦) હું કાઈ કારણ વીના થાકી જાઊ છું.
૧૧) મારૂ મન પહેલાની જેમ સાફ છે.
૧૨) મને નિર્ણય લેતા સહેલુ પડે છે.
૧૩) હું બેચન છુ અને શાંત રહી શક્તો નથી.
૧૪) હું ભવિષ્ય વિશે આશાવાદી છું.
૧૫) હું સામાન્ય કરતા વધારે ચિડચિડીયો છું.
૧૬) હું પહેલા કરતો હતો તેવી રીતે આસાનીથી વસ્તુઓ કરૂ છું.
૧૭) મને લાગે છે કે હું ઉપયોગી અને આવશ્યક છું.
૧૮) મારૂ જીવન વધારે સરસ રીતે ભરેલુ છે.
૧૯) હું મરી જાઊ તો બીજા માટે સારૂ છે.
૨૦) હું પહેલાની જેમ હજી આનંદ કરૂ છું.

નીચે આપેલા ત્રણ પ્રશ્નોનો જવાબ હા અથવા ના આપો.
હા ના
અ) તમે કોઇ વાર ચાર દિવસના સમયને તેજીથી વિચાર કરીને, વધુ પડતા ઉન્નત થયેલો મિજાજને સંભાળી શક્યા છો ? નવા વિચારો, લૈંગિકતામાં વધારે ધ્યાન અને ઉંઘના અભાવને જાળવી શક્યા છો?
બ) તમે કોઇ વાર ચાર દિવસના સમયને તેજીથી વિચાર કરીને વધુ પડતા ઉન્નત થયેલો મિજાજને ગુસ્સા સાથે, દલીલ કરીને, અથવા વસ્તુઓ તોડીને, જેને લીધે બીજાને તકલીફ થાય છે, સંભાળી શક્યા છો?
સી) તમારા કોઇ નજીકના લોહીના સગાને ઉદાસીનતા માટે, ગાંડપણવાળી ઉદાસીનતા માટે, દારૂનો દુરૂપયોગ અથવા માનસિક બીમારી માટે ઇસ્પિતાલમાં દાખલ કર્યા છે ?

તમારા જીતેલા દાવો.

પગથીયુ ૨ : તમારા SDS સુચીની કુલ ગણતરી કરવા માટે પહેલાની સંખ્યાને પોતાની ગણતરી નીચે બતાવેલ મુજબ મેજ પ્રમાણે ગોઠવો.
SDS ના સુચીના વિષયનુ પરિવર્તન.
ગણતરી. SDS ની સુચી. ગણતરી. SDS ની સુચી. ગણતરી. SDS ની સુચી. ગણતરી. SDS ની સુચી. ગણતરી. SDS ની સુચી.
૨૦ ૨૫ ૩૨ ૪૦ ૪૪ ૫૫ ૫૬ ૭૦ ૬૮ ૮૫
૨૧ ૨૬ ૩૩ ૪૧ ૪૫ ૫૬ ૫૭ ૭૧ ૬૯ ૮૬
૨૨ ૨૮ ૩૪ ૪૩ ૪૬ ૫૮ ૫૮ ૭૩ ૭૦ ૮૮
૨૩ ૨૯ ૩૫ ૪૪ ૪૭ ૫૯ ૫૯ ૭૪ ૭૧ ૮૯
૨૪ ૩૦ ૩૬ ૪૫ ૪૮ ૬૦ ૬૦ ૭૫ ૭૨ ૯૦
૨૫ ૩૧ ૩૭ ૪૬ ૪૯ ૬૧ ૬૧ ૭૬ ૭૩ ૯૧
૨૬ ૩૩ ૩૮ ૪૮ ૫૦ ૬૩ ૬૨ ૭૮ ૭૪ ૯૨
૨૭ ૩૪ ૩૯ ૪૯ ૫૧ ૬૪ ૬૩ ૭૯ ૭૫ ૯૪
૨૮ ૩૫ ૪૦ ૫૦ ૫૨ ૬૫ ૬૪ ૮૦ ૭૬ ૯૫
૨૯ ૩૬ ૪૧ ૫૧ ૫૩ ૬૬ ૬૫ ૮૧ ૭૭ ૯૬
૩૦ ૩૮ ૪૨ ૫૩ ૫૪ ૬૮ ૬૬ ૮૩ ૭૮ ૯૮
૩૧ ૩૯ ૪૩ ૫૪ ૫૫ ૬૯ ૬૭ ૮૪ ૭૯ ૯૯
        ૮૦ ૧૦૦

પગથીયુ ૩ : તમારી ગણતરીનો શું અર્થ છે ?

SDS ની સુચી. અનુરૂપ નૈદાનિક વિશ્વવ્યાપી છાપ.
૫૦ની નીચે. સામાન્ય મર્યાદામાં, માનસિક રોગનિદાનશસ્ત્ર નહી.
૫૦ - ૫૯. નજીવાથી હળવી ઉદાસીનતાની ઉપસ્થિતી.
૬૦ - ૬૯. મધ્યમથી ચિન્હવાળી ઉદાસીનતાની ઉપસ્થિતી.
૭૦થી ઉપર. ઉગ્રથી અત્યંત ઉદાસીનતાની ઉપસ્થિતી.