અછબડા ઉપર નિયંત્રણ અને રોકથામ

Print
અછબડા ઉપર નિયંત્રણ.
ત્યાં અછબડા માટે કોઇ ખાસ ઉપચાર નથી. સાધારણ નિયંત્રણ કરવાની માત્રા તેની તાકીદ છે, લગભગ છ દિવસ માટે કિસ્સાઓનુ વેગળાપણુ અથવા અળાઈની ચાલુ થવા પહેલા, ચીજવસ્તુનુ શુદ્ધિકરણ કરવુ, નાકેથી ગંદુ કરીને અને ગળામાંથી બહાર કાઢીને.

અછબડાની રોકથામ

Varicella Zoster Immunoglobulin (VZIG).

Varicella Zoster Immunoglobulin (VZIG). ઉઘાડ્યા પછી ૭૨ કલાકમાં તેના રોકવા માટે સલાહ અપાય છે. એક ૧.૨૫ થી ૫ એમ એલની માત્રા સ્નાયુઓની વચમાં આ રોગને રોકવા માટે મદદ કરશે. તાજેતરની ભલામણ એ છે કે તે તીવ્ર કિસ્સાઓ immunosuppressed સંપર્ક માટે અલગ રાખ્યા છે, અથવા નવજાત શિશુના સંપર્ક માટે રાખ્યા છે. ત્યાં એ પણ બતાવ્યુ છે કે બાળકોને Varicellaની સાથે મોટા જોખમની સાથે જીવેછે તેમને કાંઇક સુધાર છે.

અછબડા માટે વપરાતી રસ્સી
ભુતકાળમાં અછબડા માટે રસ્સી બનાવવા માટે કોઇ ગંભીર પ્રયત્નો ન કરવામાં આવ્યા હતા, કારણકે સાધારણરીતે અછબડાના રોગને એક આરોગ્ય માટે પસંદગી નહી અપાતી. એક સજીવ પાતળી રસ્સી (OKA તાણ) Takahashi એ જાપાનમાં વિકસિત કરી અને તે ક્ષેત્રમાં વ્યાપક રીતે તપાસણી કરી તેનો અભ્યાસ કર્યો. હળવી સ્થાનિક પ્રતિક્રિયા તેની જગ્યા ઉપર રસ્સી મુકવાની પદ્ધતી લગભગ ૧% છે. એક સાધારણ રસ્સીની પ્રતિક્રિયા, મુખ્યત્વે અળાઈ અથવા હળવો Varicella કદાચ થશે. રસ્સી પછી Sero conversion, એક નિરોગી sero–negative બાળકમાં ૯૦% કરતા વધારે છે. આ રસ્સી રોગને રોકવા માટે અસરકારક સાબિત થઈ છે અને તે સુરક્ષિત છે.

તે છતા અછબડા માટે રસ્સીની જરૂરીયાત વિષે અભિપ્રાયો બદલાયા છે. કેટલાક લોકો એમ માને છે કે અછબડા એક હળવી માંદગી છે એટલે તેના માટે રસ્સીની જરૂર નથી. પણ તે કદાચ હાનિકારક સાબિત થાય, જ્યારે બચપણથી પ્રોઢવય સુધી તે હળવુ હોય, જ્યારે તે સૌથી વધારે તીવ્ર હોય. એક મુખ્ય વાંધો જીવીત રસ્સીમાં છે તે કાર્યક્ષમ અછબડાના ચેપની જે છુપાયેલા ચેપને સ્થાપિત કરે છે, આ કદાચ Zoster ને આવતા વર્ષોમાં ઘણી બધી વાર બનાવશે અથવા તે તીવ્ર અને નૈસર્ગિક રોગ કરતા ગંભીર આકારમાં જણાશે.