આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Tuesday, Jul 14th

Last update:04:36:36 AM GMT

મુખ્ય પાનુ વિમો વિમા કંપની ન્યુ ઇન્ડીયા ઍશ્યુરન્સ

ન્યુ ઇન્ડીયા ઍશ્યુરન્સ

Print PDF
Article Index
ન્યુ ઇન્ડીયા ઍશ્યુરન્સ
જન આરોગ્ય વિમા પૉલિસી
All Pages
આ કંપની સ્વાસ્થયના વિમાની પૉલિસીઓ માટે વિપુલતા લાવે છે. તેમાંથી કેટલાકનુ લક્ષ શહેરના ગ્રાહકો તરફ છે, તો કેટલાક્નુ ગામડાની વસ્તી તરફ જુકે છે. આ તેના પ્રસાદનો મુખ્ય ઢાચો છે.

વિશ્વવ્યાપક સ્વાસ્થયના વિમાની યોજના
આ પૉલિસી એક વ્યક્તિને અથવા તેના કુંટુંબને તેને ઇસ્પિતાલમાં થયેલો ખર્ચો રૂ.૩૦,૦૦૦/- સુધી ભરપાઈ કરે છે. આ આશરે નિમ્નલિખિત સીમા નીચે જાણાવેલને પરાધીન છે
 • ઇસ્પિતાલમાં ઓરડો, દરેક દિવસ માટે જમવાનો ખર્ચ રૂ.૧૫૦/- સુધી.
 • જો ICU માં દાખલ કર્યો હોય તો દરેક દિવસ માટે રૂ.૩૦૦/-
 • શસ્ત્રવૈદ્ય, ભુલ આપનાર, સલાહકાર, તજ્ઞની ફી અને સેવાચાકરીનો ખર્ચો -રૂ.૪૫૦૦/- દરેક બિમારી અથવા ઇજા માટે.
 • ભુલ આપનાર, લોહી, પ્રાણવાયુ, OTનો ખર્ચો, દવા, રોગનુ નિદાન કરવા અને X-Rayને લગતો સામાન, લોહીની શુદ્ધ કરવાની પ્રક્રિયા Radiotherapy, Chemotherapy,pacemaker ની કિમત, ક્રુત્રિમ અવયવો વગેરે રૂ.૪૫૦૦/- દરેક બિમારી અથવા ઇજા માટે.
 • સંપુર્ણ કરેલ ખર્ચો ગમે તે એક બિમારી માટે રૂ.૧૫૦૦૦/-
વ્યક્તિગત અકસ્માતનો સમાવેશ
આ એક વ્યક્તિગત અકસ્માતનો વિમો છે, જેમાં રૂ.૨૫૦૦૦/- સુધી એક કુંટુંબના (જેનુ નામ પૉલિસીમાં છે) કમાતા સભ્યનુ મૃત્યુ અકસ્માતને લીધે થાય તો ભરપાઈ કરી આપે છે.

અપંગતાનો સમાવેશ
જો કોઈ કુંટુંબનો કમાતો વ્યક્તિ કોઇ અકસ્માત અથવા બિમારીને લીધે ઇસ્પિતાલમાં દાખલ થાય તો તેના માટે ઇસ્પિતાલમાં રહેવાના દરેક દિવસ માટે રૂ.૫૦/- અપાય છે, જે વધારામાં વધારે ૧૫ દિવસ પ્રતિક્ષાની અવધી પછી અપાય છે.

નીચે જણાવેલ વૈદ્યકીય સારવારનો આમાં સમાવેશ નહી થશે
 • સુધારાત્મક, સૌદર્યવર્ધક પ્રસાધનો અથવા સૌદર્યના વખાણ કરવા માટે દાંતની શસ્ત્રક્રિયા અથવા સારવાર.
 • ચશ્માની કિંમત, Contact Lenses અને સાંભળવાના ઉપકરણો.
 • રસ્સી મુકાવવી, રક્ષણાત્મક પગલા લેવા રસ્સી મુકાવવી, સૌદર્યવર્ધક પ્રસાધનો, સારવાર અથવા શસ્ત્રક્રિયા, એચ.આય.વી, એડ્સ, વંધ્યત્વ, જાતીય સંબધ રાખવાથી થતા દર્દના રોગો, જાણી જોઇને જાતને ઇજા, માદક દ્રવ્ય અથવા દારૂનો ઉપયોગ.
 • બિમારી અને ઇજાનુ નિદાન સંબધિત થતો ખર્ચો એમાં સામીલ નથી.
વ્યક્તિગત અકસ્માતની પૉલિસી
 • આ પૉલિસી વિમા ઉતરાવેલ વ્યક્તિ જો તે મરી જાય અથવા તેના શરીરને ઇજા એક અકસ્માતને લીધે થાય જે સીધો અથવા આડકતરી રીતે હોય અને તે બાહ્ય દેખાતા હોય તેવા અને હિંસક કારણોને લીધે થાય તો તેની ભારપાઈ કરે છે. મૃત્યુ અથવા ઇજા જે બિમારી અથવા રોગને લીધે થાય તો તેનો આ પૉલિસીમાં સમાવેશ નથી.
 • આ પૉલિસી આખી દુનિયામાં ૨૪ કલાક લાગુ રહે છે.
 • જુદાજુદા સમાવેશો આમાં મળે છે જેમાં એક મર્યાદીત ફક્ત મૃત્યુનો છે. સર્વવ્યાપક મૃત્યુ, કાયમી અપંગપણુ અને અસ્થાયી સંપુર્ણ અપંગતાપણાનો પણ તેમાં સમાવેશ છે.
 • કુંટુંબનો સંપુર્ણ સમાવેશ દરેક વ્યક્તિને મળે છે, જેને લીધે દરખાસ્ત મુકનારને, પતિ/પત્ની, અને પરાશ્રાયી બાળકોને આ એક પૉલિસીના હપ્તા ઉપર ૧૦% કપાત મળે છે.
 • સમુહ વ્યક્તિગત અકસ્માતની પૉલિસીઓ ચોક્કસ ઉલ્લેખ કરેલા જુથો માટે હપ્તા ઉપર ૧૦% કપાત મળે છે, જે તમારા જુથોના માપ ઉપર આધારિત છે.
 • અકસ્માતને લીધે મરી ગયેલાનુ શરીર અકસ્માતની જગ્યાએથી ઘરે લઈ જવા માટે વાહનની જરૂર પડશે અને તેને સંબધિત ખર્ચો વધારેમાં વધારે વિમા ઉતરાવેલ મુડીની રકમ પ્રમાણે ૨% અથવા રૂ.૨૫૦૦/- જે કોઇપણ ઓછુ હોય તે મળશે.
 • એક વ્યક્તિની અંગત અકસ્માતની પૉલિસી અથવા કુંટુંબ માટે સંપુર્ણ પૉલિસીમાં એક શિક્ષણ નિધી શાળાએ જતા પરાશ્રયી બાળકોને મળે છે, જો તેમનો એક માણસ મરી ગયો હોય અથવા કાયમી સંપુર્ણ અપંગ થઈ ગયો હોય.

જન આરોગ્ય વિમા પૉલિસી
 • આ પૉલિસી સમાજના ગરીબ લોકો માટે સસ્તો વૈદ્યકીય વિમો ઉતરાવવા માટે બનાવવામાં આવી છે. એક હપ્તો રૂ.૧૦,૦૦૦/- સુધી આયકરનો ફાયદો લેવા માટે, પેટા વિભાગ ૮૦D આયકાર વેરાનો કાયદો બનાવ્યો છે. સેવા કર આ પૉલિસીને લાગુ નથી.
 • વિમાની પૉલિસીની રકમ તેની સાથે વ્યક્તિગત મેડીક્લેઈમની પૉલિસી સિવાય કે એકત્રિત થયેલુ બોનસ અને વૈદ્યકીય તપાસના ફાયદાઓનો આમાં સમાવેશ નથી. એક માણસની વિમાની રકમ રૂ.૫૦૦૦/- સુધી સીમિત છે.
 • આ પૉલિસી વ્યક્તિઓ અને કુંટુંબના સભ્યો માટે મળે છે. ઉમરની મર્યાદા ૫ થી ૭૦ વર્ષની છે. ૩ મહિનાથી ૫ વર્ષના બાળકોનો આ પૉલિસીમાં સમાવેશ થઈ શકે છે, જો તેના માતાપિતા અથવા બંનેમાંથી એક આ પૉલિસીમાં એકત્રિતપણે સીમિત હોય.
Rasta Apatti Kavach (Road Safety Insurance)
આ પૉલિસી એક વ્યક્તિ માટે તેના વિશિષ્ટ જરૂરીયાત માટે બની છે જેને એક મોટર વાહનની સાથે રસ્તા ઉપર અકસ્માત થયો છે અને તેને ઇજા થઈ છે, જેને લીધે ઇસ્પિતાલમાં તેની સારવાર કરવા માટે દાખલ કરવો પડશે. આ પૉલિસીમાં મૃત્યુ ઉપર અને કાયમી અપંગતા ઉપર ભરપાઈની જોગવાઈ છે. આ પૉલિસીમાં તેના બે ભાગો છે.

ભાગ ૧: વ્યક્તિગત અકસ્માતને લીધે થયેલા નુકશાનની ભરપાઈ કરવા માટે ચુકવણી કરવી.
ભાગ ૨: શરીરની ઇજાઓને સારવાર કરવા માટે જે રસ્તા ઉપરના અકસ્માતને લીધે તેને ઇસ્પિતાલમાં દાખલ કરવાથી તેનો વૈદ્યકીય ખર્ચો.
 • વિમા ઉતરાવેલ રકમ આ બંને વિભાગોમાં સમાન છે.
 • વિમાની ઉપલબ્ધ રકમ રૂ.૨૫૦૦૦/-, રૂ.૫૦૦૦૦/-, રૂ.૭૫૦૦૦/- અને રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/- છે.
 • આ પૉલિસી વાર્ષિક આધાર ઉપર મળે છે.
 • હપ્તો વિમા ઉતરાવેલ રકમ ઉપર આધારિત છે.
 • આ પૉલિસી સામુહીક આધાર ઉપર પણ મળે છે.
બીજી પૉલિસીઓનો સમાવેશ છે
 • વ્યક્તિગત અંગત અકસ્માતની પૉલિસી.
 • સામુહીક અંગત અકસ્માતની પૉલિસી.
 • યાત્રાની ઉડાણની ટિકીટ.
 • એક યાત્રાના ઠરાવેલ ઉડાણ દરમ્યાન પ્રવાસ કરતા અકસ્માતના જોખમનો સમાવેશ.
 • ગ્રામિણ વ્યક્તિગત અકસ્માતની પૉલિસી - લોકો માટે જેઓ ગામડામાં રહે છે, જેના ફાયદાઓ વિમા ઉતરાવેલ મુડીની રકમ રૂ.૧૦,૦૦૦/- સુધી સીમિત છે.
 • જનતા વ્યક્તિગત અકસ્માત પૉલિસી - જ્યાં ફાયદાઓની વધારેમાં વધારે રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/-રકમનો સમાવેશ છે. લાંબા સમયની પૉલિસીઓ ૫ વર્ષ સુધી કાઢી શકાય છે.
 • વિદ્યાર્થીનો સુરક્ષતાનો વિમો - શાળા અને મહાવિદ્યાલયો માટે - વિદ્યાર્થીઓના વ્યક્તિગત અકસ્માતની મુડીની રકમ રૂ.૧૦,૦૦૦/- સુધી સમાવેશ છે.
 • રાજરાજેશ્વરી મહિલા કલ્યાણ યોજના - સ્ત્રીઓના સંઘની ઉમર ૧૦ થી ૭૫ વર્ષ સુધીનો આમાં સમાવેશ છે અને મુડીની રકમ રૂ.૨૫,૦૦૦/- છે. જો અવિવાહીત સ્ત્રી અકસ્માતને લીધે મરી જાય તો તેણે નીમેલા વ્યક્તિને અથવા કાનુની વારીસને રૂ.૨૫,૦૦૦/- આપવામાં આવશે. એક વિવાહીત સ્ત્રીના દાખલામાં જો તેનો પતિ કોઇ અકસ્માતને લીધે મરી જાય તો પત્નીને રૂ.૨૫,૦૦૦/- મળશે, પણ જો વિમા ઉતરાવેલ અથવા તેની પત્ની મરી જાય તો ભરપાઈ ચુકાવવામાં નથી આવતી.
 • ભાગ્યશ્રી બાળકના કલ્યાણની પૉલિસી: એક કન્યાની ઉમર ૦ થી ૧૮ વર્ષ હોય અને જેના માતાપિતાની ઉમર ૬૦ કરતા વધારે ન હોય. અકસ્માતને લીધે તેના માતાપિતા અથવા બંનેમાંથી એક મરી જાય તો એક રકમ રૂ.૨૫,૦૦૦/- કન્યાના નામ ઉપર નાણાકિય સંસ્થા જેનુ નામ પૉલિસીમાં લખ્યુ છે ત્યા જમા કરવામાં આવે છે. આ સંસ્થા કન્યાના માતાપિતાને અથવા નીમેલા પાલકને કન્યાના ફાયદા માટે ઠરાવેલ રકમ ચુકવવામાં આવશે. સામુહિક પૉલિસીઓ પણ આપી શકાય છે.
ઉપર જણાવેલ ફક્ત એક વ્યાપક સંકેત સમાવેશ કરેલ દરખાસ્તનો છે. વધારે વિગત માટે ગમે તે ન્યુ ઈન્ડીયા એસ્યુરન્સની પૉલિસી વિસ્તરણ કરતી કચેરીમાં અથવા વેબસાઈટ www.newindia.co.in ઉપર મુલાકાત લઈ શકો છો.

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us