આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Friday, Sep 18th

Last update:04:36:36 AM GMT

વર્ષ ૨૦૧૦

ગર્ભાવસ્થાની કેટલીક સામાન્ય વિકૃતિઓ(આરોગ્ય અને ઔષધ)

Print PDF
સંદેશ
૧૫ જૂન ૨૦૧૦

આરોગ્ય અને ઔષધ વૈદ્ય પ્રશાંત એમ. ગૌદાની

આપણે જાણીએ છીએ કે ગર્ભધારણથી લઈને પ્રસૂતિ સુધીના કાળને ગર્ભાવસ્થા કહેવામાં આવે છે. આ કાળ સમય સામાન્ય રીતે નવ માસ કે ૨૮૦ દિવસનો ગણાય છે. ગર્ભાવસ્થામાં સ્ત્રીઓને કેટલીક સામાન્ય વિકૃતિઓનો સામનો કરવો પડે છે. આ વખતે આવી કેટલીક સામાન્ય વિકૃતિઓનું સંક્ષિપ્ત નિરૃપણ કરવાનો ઉપક્રમ છે. ગર્ભાવસ્થાની આ વિકૃતિઓને કોઈ રોગ કે ઉપદ્રવ માનવામાં આવતી નથી. પરંતુ તેની ઉગ્રાવસ્થાને હાનિકારક ગણવામ ાં આવે છે.

(૧) પ્રાતઃકાલીન ઊબકા-ઊલટી : ગર્ભાવસ્થાના પ્રારંભમાં થતી આ એક ખૂબ જ સામાન્ય વિકૃતિ છે, અને લગભગ ૪૦થી ૫૦ પ્રતિશત નવ્ય ર્ગિભણીઓને અવશ્ય હેરાન કરે છે. આ વિકૃતિમાં ર્ગિભણીને ઊઠતાં જ ઊબકા-ઊલટી થવા લાગે છે. વિકૃતિ સામાન્ય સ્વરૃપની હોય તો ચા, કોફી કે દૂધ સાથે બિસ્કિટ કે અન્ય હલકો આહાર લેવાથી તે સ્વયં શાંત થઈ જાય છે. આ વિકૃતિ જો ઉગ્ર પ્રકારની હોય તો નજીકના ચિકિત્સકની સલાહ લેવી જોઈએ.

Read more...

Page 81 of 81

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us