આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Saturday, Jul 04th

Last update:04:36:36 AM GMT

વર્ષ ૨૦૧૦

શરીરના ૩ કાર્યો માટે સ્ટેમસેલ

Print PDF
શરીરના ૩ કાર્યો માટે સ્ટેમસેલ
શરીરના ત્રણ અગત્યના કાર્યો માટે સ્ટેમ સેલ ચાવીરૃપ છે એવી શોધ નોર્થ કેરોલિના યુનિવર્સિટીના વૈજ્ઞાાનિકોએ કરી છે. ગંધ, સેક્સ, અને પોતાની ઓળખાણ માટે ક્યા કોષો જવાબદાર છે તે શોધ વૈજ્ઞાાનિકોએ માઈસમાં કરી છે.

સંશોધકોના મતે આ શોધથી ઑટિઝમ અને ચીઝોફ્રેનિઆ જેવા રોગોની સારવારમાં નવો માર્ગ મળશે. આ રોગમાં ગંધની ઈન્દ્રિય કામ કરતી નથી. આ પ્રયોગમાં વૈજ્ઞાાનિકોએ ઊંદરના ૨૦ દિવસના ગર્ભમાંથી સ્ટેમ સેલ મેળવ્યા હતા. ૨૦ કલાક પછી નાકની અંદરના ભાગમાંથી લેવાતાં આ કોષો પોતાના જેવા જ કોષો ઉત્પન્ન કરતાં હતા. આ નાકના કોષો ત્રણ પ્રકારના ચેતાકોષોમાં પરિણમતા હતા. (૧) ઑલ્ફેકટરી કે જે ગંધ માટે જવાબદાર છે. (૨) ફેરોમોનલ જે ફેરોમોન્સ માટે અને (૩) ગોનડોટ્રેપિન જે પ્રજોત્પાદન સાથે સંકળાયેલ છે.

Read more...

Page 11 of 81

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us