આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Friday, Jan 22nd

Last update:04:36:36 AM GMT

પુરુષોનું આરોગ્ય

મનુષ્ય પ્રાણીનું આરોગ્ય એ તેનું મૂળભુત જરુરી ઘટક છે, અને નિશ્ચિત સુદ્દઠ આરોગ્ય વગર જીવવાની કોઇ મજા લઈ શકતા નથી. ખરાબ આરોગ્ય તેના જીવન માટે બંઘનં કારક હોઇ શકે છે.

ઔષધોનો ઉત્પાદન એ એક મોટો વ્યવસાય છે તેમાં કોઇ આશ્ચર્યની વાત નથી અને તરુણો માટે ડૉકટર બનવું એ એક પ્રતિષ્ઠીત વ્યવસાય બનતો જાય છે. તે સિવાય લોકોમાં આરોગ્ય વિશેની માહિતીની ગૈર સમજ વધતી ગઈ છે. સંપૂર્ણ જગતમાં આરોગ્ય અને આરોગ્યશાસ્ત્ર તરફ઼્અ વધારે ધ્યાન આપતાં હોય છે. વૈકલ્પિક ઔષધોપચાર તથા "holistic healing " આ આપણા યુગનો મંત્ર બની ગયો છે.

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us