આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Thursday, Jun 24th

Last update:04:36:36 AM GMT

ધ્યાન માટે પ્રતિરોધ

Print PDF
શરૂઆતમાં તમને આ નવી કાર્યશક્તિ અઘરી લાગશે પણ ચિંતા ન કરો. તમને તમારી નવી આદતને લાયક બનાવવા ઓછામાં ઓછા ૩૦ દિવસ લાગશે. તમને કદાચ આ નવી આદત શરૂઆતમાં ન ફાવે તો તમે એને લીધે પોતાને અપરાધી નહી સમજતા. એ વાત તમારા માટે ખરેખર બરોબર છે. તમે અઠવાડિયાના એક દિવસ પણ ધ્યાન કરશો તો એમ જાણવું કે તમે આગેકુચ કરી છે. તમને શરૂઆતમાં એમ પણ લાગશે કે તમને ધ્યાનમાં બેસવા માટે તમારી પાસે સમય નથી. એવું હોય તો તમે તમારો સમય બરોબર વાપરતા નથી.

મુખ્ય ઇરાદો એ છે કે તમને તમારૂ જીવન સારી રીતે પસાર થાય અને જો તમારે ખરેખર આ વાતને સાચી કરવી હોય તો તમે ધ્યાનમાં રહેવા માટે ગમેતેમ કરીને સમય કાઢશો.

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us