આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Tuesday, Jul 14th

Last update:04:36:36 AM GMT

મેજની કસરતો - કામના તણાવને ઓછો કરવા માટે મેજની કસરતો કરો.

Print PDF
Article Index
મેજની કસરતો
કામના તણાવને ઓછો કરવા માટે મેજની કસરતો કરો.
મજબુત થવા માટે મેજની કસરતો
ખેંચીને મેજની કસરતો
મેજની કસરતો - યુક્તિઓ અને પગલાઓ વ્યાયામ માટે.
All Pages

કામના તણાવને ઓછો કરવા માટે મેજની કસરતો કરો.
આ કસરતો તમારા મેજ ઉપર કામના તણાવને ઓછો કરવા કૉમ્પુટરની મદદ લ્યો.
 • . તમારી ખુરશી ઉપર ટટ્ટાર બેસો અથવા બની શકે તો ઉભા રહો. તમારા હાથ માથા ઉપર લ્યો અને આંગળીઓને એક બીજા સાથે જોડી દયો, હથળીને છત ઉપર લઈ જાવ. એક ઉંડો શ્વાસ લ્યો અને બહાર કાઢતી વધતે તમારા ધડની બાજુના ભાગને ફેલાવો અને તમારા શરીરના ખંભાના ચપટા હાડકાને ટોચ ઉપર લઈ જાવ. એક બીજો ઉંડો શ્વાસ લ્યો અને જમણી તરફ ખેંચાઈને શ્વાસને કાઢો અને ડાબી તરફ પણ ખેંચાઈને શ્વાસ કાઢો.
 • તમારા ખંભાને તમારા કાન સુધી ઉપર લાવો અને અંદર શ્વાસ લ્યો અને પછી બહાર કાઢીને નીચે આવો. આ તમે ત્રણ વાર ફરીથી કરો. ખંભાના ( trapezius) સ્નાયુઓને પુર્ણપણે સંકોચીને જ્યારે તમે ઉપાડો છો અને પછી મુકી દયો છો, તે સંપુર્ણપણે છોડી દેશે.
 • ઉભા રહો (અથવા તમારા મેજ ઉપર બેસો). તમારા પગ જમીન ઉપર મજબુતીથી રાખો. શ્વાસ લઈને તમારી તરફ હાથ ઉપર કરો, હથેળી નીચે રાખો. શ્વાસ બહાર કાઢીને તમારી હથેળી ઉપર લાવો, તમારા ખંભાને પાછળ લઈ જાવ. શ્વાસ અંદર લ્યો અને તે છોડતી વખતે તમારી કોણીને કમર તરફ વાળો. શ્વાસ અંદર લ્યો અને બહાર કાઢતી વખતે, તમારી હથેળીને તમારા પેટ તરફ લાવો. આ કસરત તમને છાતી ફુલાવવામાં મદદ કરશે અને તમારી ઉપરની પીઠને ફેલાવશે.
 • તમારા હાથને તમારી પીઠની પાછળ લઈને નમસ્કાર કરો અને તમારી આંગળીઓ એક બીજા સાથે જોડો, તમારા ખંભાને પાછળ ખેંચીને અને છાતીને ફુલાવીને. ઘણા શ્વાસ લ્યો. એ નક્કી કરો કે તમારૂ માથુ જમીનને સમંતર રહે અને તમારી નજર ક્ષિતિજની સપાટી ઉપર સમાંતર રહે.
 • દિવાલની નજીક ઉભા રહો, તમારો જમણો હાથ લંબાવો અને તમારી આંગળીઓ ઉપર રાખીને તમારી હથેળીને દિવાલ ઉપર રાખો. શ્વાસ છોડ્યા પછી, તમારી છાતી દુર કરો, તમારા ખંભાને તમારા ધડથી ખંભાના ચપટા હાડકા તરફ લઈ જાવ. તમારા મેજની બાજુમાં ઉભા રહીને તમારી હથેળી મેજની ઉપર મુકો, આંગળીઓ તમારા શરીર તરફ દર્શાવતા. ધીમેથી તમારો નીચેનો હાથ અને હાથના કાંડાને ખેચો.
 • તમારી કોણી છાતીની ઉંચાઈ સુધી આગળ જોતા તમારો જમણો હાથ ખંભા ઉપર મુકો. તમારો ડાબો હાથ તમારી જમણી કોણી ઉપર મુકો અને પછી શ્વાસ બહાર કાઢો. તમારા ખંભાના ચપટા હાડકાની વચ્ચે ઉઘાડીને ડાબી તરફ ખેંચો. તમારો શ્વાસ રોકીને પછી છોડો. બીજી બાજુ આ ફરીથી કરો.
 • તમારા જમણા હાથને હવામાં લંબાવો અને શ્વાસને છોડીને તમારી કોણીને વાકી કરો અને તમારા ખંભાના ચપટા હાડકા વચ્ચે તમારી આંગળીઓને નીચે પીઠ તરફ લઈ જાવ. તમારો ડાબો હાથ કોણી ઉપર મુકો અને શ્વાસને છોડ્યા પછી ધીમેથી તમારી કોણી ડાબી તરફ લઈ જાવ. તમારી પાસળીઓને આરામ આપો અને તમારો શ્વાસ વારંવાર પકડી રાખો. છોડો અને બીજી તરફ ફરીથી કરો.
 • તમારી છાતીની આજુબાજુમાં તમારા હાથથી ગળે મળો અને તમારી એક કોણી બીજી નીચે મુકો, તમારા બંને હાથ એક બીજાની સામે રાખો અને આંગળી છત તરફ રાખો. શ્વાસ બહાર કાઢો અને ધીમેથી તમારા હાથ ઉપર કરો જેને લીધે તમારી કોણી તમારા ખંભાની ઉંચાઈ સુધી આવે, તમારા ખંભા નીચે રાખો. આ ફરીથી બીજી બાજુ કરો.
 • તમારી ખુરશી ઉપર બેસો અને પીઠને મેજથી દુર રાખો, તમારી હથેળીને મેજની ઉપર આરામ આપવા મુકો અને તમારા ધડને ફેલાવો. તમારી પાસળીઓને ઉપર કરો, તમારા ખંભાના સપાટ હાડકાને વચ્ચેથી મેજ તરફ લઈ જાવ, એક વસ્તુની ખાતરી કરો કે તમારૂ માથુ તમારી કરોડને ખેચે છે, તમારી દાઢીને તમારી છાતી તરફ લઈ જાવ.
 • તમારી ખુરશી ઉપર બેસો અને તમારા પગ મજબુતીથી જમીન ઉપર રાખો. તમારા ધડને એક બાજુ લંબાવો અને જમણી તરફ વળી જાવ (શ્વાસ છોડ્યા ઉપર) તમારો એક હાથ ખુરશીની પાછળ અને બીજો હાથ બાજુમાં રાખો. તમારો શ્વાસ થોડી વાર પકડીને રાખો અને બીજી બાજુ ફરીથી કરો.
 • તમારી ખુરશીમાં આગળ બેસો અને તમારા પગ કુલ્લા કરતા થોડા પહોળા કરો. તમારા કુલ્લાથી આગળ ઝુકો અને તમારા ધડને નીચે લાવો. તમારા માથાને અને હાથને જમીન તરફ લટકવા દયો.
 • તમારી ખુરશી ઉપર ટટ્ટાર બેસો, તમારા પગને જમીન ઉપર મજબુતીથી પકડીને મુકો. તમારા કુલ્લાને ખુરશીમાં દબાવો અને તમારા ધડને તમારી બાજુ વિસ્તરિત કરો.
 • . તમારા ખંભાને આરામ આપો. તમારી હથેળીને ઘુટણ ઉપર રાખો અને તમારી આંગળીઓ ફેલાવો. અંદર ઉંડો શ્વાસ લ્યો અને શ્વાસ બહાર કાઢતી વખતે તમારી જીભ દાઢી સુધી લાવો અને તમારી આંખોને નાક ઉપર કેન્દ્રિત કરો. શ્વાસ અંદર લ્યો અને તમારી જીભ મોઢામાં પાછી લ્યો. શ્વાસ બહાર કાઢો અને તમારી જીભ ફરીથી બહાર કાઢો અને આ વખતે તમારી આંખ તમારા કપાળ ઉપર કેન્દ્રિત કરો. ફરીથી આ ત્રણ વાર કરો.
 • તમારી ખુરશી ઉપર સીધા ટટ્ટાર બેસો, ખંભાને આરામ આપીને તમારા ધડને તમારી ઉપર તરફ વિસ્તરિત કરો. તમારા ચેહરાના સ્નાયુઓને, ઝડબાને અને જીભને આરામ આપો. તમારી આંખોને દક્ષિણાવર્ત આઠ વાર ફેરવો અને ઉંધી દિશામાં આઠ વાર ફેરવો. તમારી આંખો બંધ કરો અને ધીમેથી થોડા ઉંડા શ્વાસ લ્યો.Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us