આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Sunday, Mar 29th

Last update:04:36:36 AM GMT

મેજની કસરતો - મેજની કસરતો - યુક્તિઓ અને પગલાઓ વ્યાયામ માટે.

Print PDF
Article Index
મેજની કસરતો
કામના તણાવને ઓછો કરવા માટે મેજની કસરતો કરો.
મજબુત થવા માટે મેજની કસરતો
ખેંચીને મેજની કસરતો
મેજની કસરતો - યુક્તિઓ અને પગલાઓ વ્યાયામ માટે.
All Pages

યુક્તિઓ અને પગલાઓ વ્યાયામ માટે
તમે તમારૂ કાર્યાલય એક નાના અખાડામાં ફેરવી નહી શકો પણ ત્યા કેટલીક કસરતો છે જે તમે કરી શકો અથવા તમારા મજેની નજીક જે તમારી ઉર્જાનુ સ્તર વધારી શકે છે, તણાવથી મુક્ત થાવ અને કેલેરીને બાળો.
યુક્તિઓ
 • તમારા કામ કરવાનુ વારવરણ શું બરોબર છે તે કાર્યસ્થળ ઉપર સમજદારીનો ઉપયોગ કરે.
 • જો તમે શક્તિ પ્રશિક્ષણના અભ્યાસની સાથે પરિચીત ન હોય, તો એક વ્યક્તિગત તાલિમ આપનાર વ્યક્તીની મદદ લ્યો અથવા જાણકાર મિત્ર જે તમને બરોબર રીતે શરૂ કરાવશે.
 • હંમેશા ગરમ થાવ અથવા કસરત કરવાનુ ધીમેધીમે શરૂ કરો.
 • દરેક કસરત વારંવાર કરો કે જેથી તમારા સ્નાયુઓને થાક મેહસુસ થાય.
 • તે તમને આરામ આપે તેવા કપડા ત્યાથી જ મળશે અથવા આ કાર્યસ્થળ પોષાકનુ સાદુ ધોરણનુ અનુસરણ કરે છે.
પગલાઓ
 • પલાઠીવાળીને જમીન ઉપર બેસવા પ્રયત્ન કરો : તમારા ખંભા અને પગ પોહળા કરીને તમારા કાર્યલયની ખુરશીની સામે ઉભા રહો. તમારૂ વજન એડી ઉપર રાખીને તમારા ઘુટણ ટેકો, તમે જાણે તમારી ખુરશી ઉપર બેઠા હોય. તમારા પગ જ્યારે ખુરશીની બેઠકને સમાનંતર હોય ત્યારે ધીમેથી તમારી પયેલાની સ્થિતીમાં ઉભા થાવ.
 • એક વિસ્તૃત વલણ તમારા પગની આંગળીઓ બહાર તરફ ઇશારો કરતી હોય. સીધા ઉભા રહીને ધીમેથી તમારા ઘુટણ તમારા પગની આંગળી તરફ વાળો, જ્યા સુધી તમને પગની આંગળીઓ દેખાય. ધીમેથી પાછા તમારી શરૂઆતની સ્થિતીમાં આવો.
 • દિવાલ પકડીને દિવાલની સાથે બેસો. તમારી પીઠ દિવાલને અડીને, તમારા પગ દિવાલથી દુર કરો તેનાથી દિવાલ તમારા પીઠના વજનને આધાર આપે. તમારા ઘુટણાને એવી રીતે વાળો કે જેને લીધે તમારો પગ ૯૦Aનો ખુણો બનાવે. તમારાથી બને ત્યા સુધી તેને પકડીને રાખો.
 • તમારા હાથ તમારી બાજુ ઉપર મુકો, એક લાંબો કુદકો મારો કે જેનાથી તમારો સાથળ જમીનને સમાનંતર રહે. તે જ પગને ધક્કો મારો અને શરૂઆતની સ્થિતીમાં પાછા જાવ. તમારા ડાબા પગથી આ ફરીથી કરો. (ફરતા ફેફસા પણ એક વિકલ્પ બની શકે.)
 • કૉફી લેવાના સમય દરમ્યાન પગની પિંડીને ઉપર લાવો, સમતોલ રાખવા માટે તમારા મેજને અથવા ફાઈલના કબાટને પકડી રાખો, તમારી એડી જમીન ઉપર લાવો અને પછી નીચે લાવો
 • Peek into your neighbor’s cubical while you do toe raises: Sitting in your chair or standing, lift and lower your toes while keeping your heels on the ground, or walk around on the heels of your feet.
 • While sitting or standing, squeeze the muscles of your rear end. Hold, then relax.
 • Get on the floor and do some crunches: Lying on your back with your knees bent, reach for your knees, hold for two counts, then return to the floor.
 • Stay on the floor to do some push–ups: Perform push–ups standing upright with your hands a little wider than shoulder–width apart, against a wall or lying facedown on the ground.
 • Do some dips: With the palms of your hands on your chair and feet on the floor, scoot your rear end off the end of your chair. Bend your elbows, lowering your body, then straighten your arms to return to the starting position.
 • Release your tension with shoulder raises: Raise your shoulders up to your ears, hold, then relax.


Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us