આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Friday, Sep 18th

Last update:04:36:36 AM GMT

કુશળ ગણતરી કરવાની સલાહ

Print PDF
Article Index
કુશળ ગણતરી કરવાની સલાહ
બેસવાનુ
All Pages
કીબોર્ડ અને માઊસ
કીબોર્ડ અને માઊસનો ખોટો ઉપયોગ કરવો એ માંદગીને નિમિત્ત છે, જે સાધારણપણે Repetitive Stress Injuries (RSI) તરફ દોરે છે. વારંવાર થતી હલચાલને લીધે થતી ઇજાઓ અથવા વારંવાર થતી તણાવને લીધે થતી ઇજાઓમાં - હાથનુ કાંડુ, હાથ, ગળુ, પીઠ અથવા ખંભાનો સમાવેશ છે. કમ્પ્યુટરને સંબધિત વારંવાર હલચલનને લીધે થતી ઇજાઓના લક્ષણો કદાચ હળવા હોય છે, જેવા કે અકડાઈ જવુ અને ઓછુ દર્દ, ઘણી વાર આ લક્ષણો કેટલાક કલાકો સુધી દેખાતા નથી અથવા કેટલાક દિવસો સુધી કે જ્યારથી આ પ્રવૃતિ તેને કારણેને લીધે થઈ છે. એક બરોબર રીતે કરેલુ ટાઈપિંગ RSI થી બચવા માટેનો શ્રેષ્ઠ રસ્તો છે. સૌથી સામાન્ય ભુલો જે લોકો કરે છે, તેમના હાથ ચાવીના જોડાણ માટે મરોડે છે, જેવા કે શબ્દોના ફેર બદલ. Ctrl & Alt ની ચાવીઓના સરખા સવાલો રજુ કરે છે. ચાવીઓના જોડાણને એક હાથેથી મરોડીને ટાઈપ કરવુ આપણા હાથને ભાવશુન્ય, ચમચમાટ કરતુ હોય અથવા નાની આંગળીની સંવેદનશીલતા ગુમાવે છે. તેને બદલે તમે તમારો એક હાથ શબ્દની ચાવીઓને મારવા માટે વાપરવો જોઇએ, અને અંગુઠા પાસેની આંગળી ઉલ્ટા હાથની Ctrl & Alt ચાવીઓને બદલવા માટે વાપરવા.

તમારા હાથને મરડવાથી તેના ઉપર તાણ આવે છે. તમારા હાથના કાંડા ઉપર ટેકો આપવો, ટેબલ અથવા હાથના કાંડા ઉપર જ્યારે ટાઈપિંગ તમને તમારા હાથને કેટલીક ચાવીઓ તરફ પહોચવા માટે જોરદાર પ્રયત્ન કરે છે. તેને બદલે તમે તમારા હાથ છુટથી કીબોર્ડની ઉપર ફરતા રાખો. તમારા મજબુત સ્નાયુઓ તમારી બાહને હાથ ફેરવવા દયે. તમારા હાથના કાંડાને જ્યારે તમે ટાઈપ ન કરતા હો ત્યારે આરામ કરવા દયો. હાથના કાંડાને આરામ આપવા માટે હાથની એડીને ટેકો આપો નહી કે તમારા હાથના કાંડાને. હાથના કાંડાને ટેકો આપો કે જેથી તમારા કીબોર્ડનો space bar ઉપરની સપાટી ઉપર રહે. એક ખાત્રી કરો કે તમે કીબોર્ડની વચમાં બેસો છો જે તમે સૌથી વધારે વાપરો છો. તમે જો Number Pad ન વાપરતા હો તો વચમાં નહી બેસો. ત્યાં ઘણા બધા “Ergonomic” કીબોર્ડ છે, જેમાં Microsoft Computers નુ પણ નામ છે. Ergonomics વાપરનારાનો અને તના/તેણીના વાતાવરણની વચ્ચે અરસપરસ કરવાનો અભ્યાસ છે. જ્યારે આ કીબોર્ડ તમારા હાથ ઉપર અથવા કાંડા ઉપર તણાવ ઓછુ કરવા મદદ કરે છે, ત્યારે તમારા તંદુરસ્ત હાથથી તમે કેવી રીતે કામ કરો છો અને વચમાં કેટલી વાર તમે વિશ્રામ લ્યો છો નહી કે કઈ જાતનુ કીબોર્ડ તમે વાપરો છો, તે મહત્વનુ છે. તમારો હાથ તમે માઉસ સુધી પહોચાડવા તાણશો તો માઉસ “Shoulder” અને “Mouse arm” નિમિત થશે. માઉસને તમારે કીબોર્ડની પાસે રાખવોજોઇએ કે જેને લીધે તમે તમારો હાથ તમારા શરીરથી બહુ દુર સુધી ન લઈ જાવ.

મૉનિટર
લાંબા સમય સુધી મૉનીટરની સામે જોવુ તમારી આંખો માટે તાણ લાવે છે. આંખોનો તણાવ જુદાજુદા લોકો માટે જુદીજુદી રીતે અસર કરે છે તેનો અનુભવ બળતરા, કડકપણુ, તીવ્ર દર્દ, સુસ્ત દર્દ, પાણી નીકળવુ, ધુંધલુ થઈ જવુ, બે દૃષ્ટી દેખાવી, માથાનો દુખાવો અને બીજી સંવેદના જે માણસ ઉપર આધારિત છે. તેના પ્રમુખ ભાગો જે કમ્પ્યુટરને લીધે થાય છે જેવા કે આંખો અંજાવી, પ્રકાશ આંખ અને સ્ક્રીન વચ્ચેનુ અંતર, વાપરનારાની દૂર દૃષ્ટી અને તેના/તેણીના સુધાર કરેલા લેન્સીસ આંખોને અસર કરે છે. મૉનીટર જ્યાં સુધી તમે આરામથી વાંચી શકો તેટલુ દુર રાખો. મૉનીટરની ઉંચાઈ આધારિત ડહાપણ પ્રમાણે સ્ક્રીનની ઉંચાઈ તમારી આંખોની સપાટી સુધી હોવી જોઇએ. આ કેટલાક લોકો માટે સરળ છે પણ બીજા માટે બરોબર નથી. તાજેતરની ભલામણ પ્રમાણે આંખની ઉંચાઈ મૉનીટરથી સૌથી ઉપર છે જે સર્વશ્રેષ્ઠ ઉંચાઈ ન હોવી જોઇએ. ઘણા લોકો માટે નીચે મૉનીટર હોવુ એ તેમની આંખો અને ગળા માટે વધારે સુખદાયક છે. તમારા કાર્યક્ષેત્રમાં બરોબર પ્રકાશ મહત્વનો છે. જ્યારે તમને નક્કી જોઇતુ હોય કે તમે તમારૂ કામ જોઇ શકો, તેની સાથે તમને એ પણ જોઇએ છે કે મુળ સીધો પ્રકાશ તમારા ઉપર ન પડે અથવા તમારા સ્ક્રીન ઉપર પડતી ચમક બીજી બાજુ પ્રતિબિંબિત થઈ જાય. પ્રકાશ સીધો નહી હોવો જોઇએ અને સરખો હોવો જોઇએ. તમારા દસ્તાવેજના લેખાણ સંબંધની સામે પ્રકાશ ન પાડો અને એ ખાત્રી કરો કે તમે પ્રકાશની સામે અથવા બારી સામે જોતા નથી. જો બની શકે તો તમારા મૉનીટરને ૯૦ ડીગ્રીના બારીના ખુણા ઉપર રાખો અને બીજા પ્રકાશના સીધા મુળ સ્થાન ઉપર રાખો. એક વાકુ વળેલુ મૉનીટરનુ સ્ટેન્ડ તમને જુદાજુદા પ્રકાશને ગોઠવવા શક્ય બનાવશે. તમારા મૉનીટરના સ્ક્રીનને સાફ રાખો અને દરરોજ કામ શરૂ કરતા પહેલા એક ભીના રૂવાટી રહીત કપડાથી લુછો. તમારા મૉનીટરની ચમક તે જ સપાટી ઉપર રાખો કે જે તમારી દૃષ્ટીની વચમાં આવે છે જેવી કે તમારી સામે એક દિવાલ હોય અને પછી તમારા લખાણ સંબંધના દસ્તાવેજ એટલા જ દુર રાખો કે જ્યાંથી તમને સ્ક્રીન આરામથી દેખાય. તેના પ્રકાશનુ નિયમન અને તેના દેખાતા ભેદનુ નિયંત્રણ મૉનીટર માટે આરામથી જોવા માટે બરોબર ગોઠવવુ જોઇએ. પ્રકાશનુ નિયમન સૌથી ઓછી કરો, પછી તમને આરામથી જોવા માટે ભેદની માત્રાની સપાટી બરોબર કરો. આંખોના પલકારા મારવાની કુદરતી રચના તમારી આંખોને સુક્ષ્મ આરામ આપશે. ઘણા લોકો જ્યારે કમ્પ્યુટરના મૉનીટરને જુએ છે, તેમની આંખોની પલક મારવાની ઝડપ જોરદાર રીતે ઓછી થાય છે, થોડા પ્રયાસથી આ સુધારી શકાય છે. થોડા દિવસો માટે ભાનમાં રહીને તમારી આંખો સામાન્ય દર પ્રમાણે પલકારો, જો તમે એક અથવા બે અઠવાડીયા કોશિશ કરશો તો કમ્પ્યુટર વાપરતી વખતે તમે તમારા કુદરતી પલકારા મારવાનુ ચાલુ કરી શકશો. આને લીધે તમારી આંખોમાં પડતી તાણ ઓછી થશે.


બેસવાનુ
એક સારી રીતે ઘડેલી ખુરશી તમારી અંગસ્થિતીને, તમારા પરિભ્રમણને અને કેટલીક માત્રા સુધી તમારી કરોડરજ્જુને અસર કરે છે. આ ખુર્શી તમારા પગને જમીન ઉપર અથવા પગના આધાર રાખવા માટે છુટ આપશે અને તમારી કેડને વળાક આપીને, તમારા ઘુટણને ૬૦-૯૦ ડીગ્રીના ખુણા ઉપર રાખીને. આ ખુર્શી સ્વસ્થતાપૂર્વક પહોળી હોવી જોઇએ અને પીઠને આરામ આપવાનો ભાગ ૬ થી ૯ ઈંચ ઉંચો જોઇએ અને કેડની નજીકના ભાગમાં ૧૨ ઈંચ અથવા વધારે પહોળુ હોવુ જોઇએ. ઘણી ખુર્શીઓમાં કમ્પ્યુટરના વાપરનારા માટે અને તેમને આરામ દેવા માટે બંધબેસતુ કરવાની વ્યવસ્થા હોય છે, પણ ઘણા ઓછા લોકો આ વ્યવસ્થાનો ફાયદો લ્યે છે. આ ખુર્શીને બંધબેસતી કરવા શીખવા માટે બહુ થોડો સમય જોઇએ છે પણ તેને બરોબર રીતે પીઠના દર્દને દુર કરવા માટે બંધબેસતુ કરવાનુ શીખીને તે લાંબો રસ્તો લઈ જાય છે. ૯૦ ડીગ્રી કેડ ઉપર. તેમ છતા તાજેતરના મોટા પ્રમાણની શોધ આ મંતવ્યને ટેકો આપે છે કે એક પહોળી કેડ ૧૩૦ ડીગ્રી અથવા એક અનુકુળ પરિસ્થિતી ખુણા વાળીને ટેકો આપે છે. તેનુ કારણ ? જ્યારે કેડને સીધી કરાય છે ત્યારે કરોડનો એક મણકો નીચેની કરોડરજ્જુ સાથે એક્બીજાને જોડાય છે, એવી રીતે કે તે કરોડના મણકાની તક્તીને બરોબર દબાણ આપે છે. આના સિવાય, સીધુ બેસવુ એ ટેકીને બેસવા કરતા વધારે ઇચ્છાનીય છે. ટેકતી વખતે નીચેની પીઠના સ્નાયુઓ ઓછુ કામ કરે છે અને કરોડ ઓછા વજનને ટેકો આપે છે, કારણકે આપણા શરીરનુ વજન ખુર્શીનો પીઠનો આરામ કરવાનો ભાગ લઈ લ્યે છે.

એક વિશ્રામ લ્યો
એક રૂઢીબંધ ટેવ ૧૫ મિનિટનો લાંબો વિશ્રામ લેવાની સલાહ આપે છે, દરેક બે કલાકે અથવા તેટલો. આ ટાઈપિંગ જેવા કામ માટે પુરતો નથી. સંશોધન બહુ નાનકડા વારંવાર લેવાતા વિશ્રામની તરફેણમાં છે - જેવા કે ૩૦ સેકંડનો વિશ્રામ દર ૧૦ મિનિટે અથવા તેટલો વિશ્રામ લેવો એટલે એકદમ સાદુ કે તમે તમારા હાથ કીબોર્ડ પરથી લઈ લ્યો અને તમારા હાથને તમારી બાજુ ઉપર નમવા દયો. આ તમારા ૧૫ મિનિટના કોફી માટેના વિશ્રામના ઉપરાંતમાં થવુ જોઇએ. જ્યારે તમે તમારી ખુર્શીમાંથી ઉભા થઈને થોડી કસરત કરો તમારા ગળાના અને ખંભાના સ્નાયુઓને ઢીલા કરવા માટે.

આંખોના તાણથી દુર રહેવા માટે ચમક ઓછી કરો
  • તમારી આંખો ઉપર અથવા તમારા સ્ક્રીન ઉપર સીધા પ્રકાશથી દુર રહો.
  • તમારા સ્ક્રીનની સામે ચમકવાનુ મુળ જાણવા માટે અરીસો પકડો.
  • કમ્પ્યુટરને દીવાની હાર સામે મુકવાનુ ટાળો.
  • પ્રકાશનુ સ્તર ઓછુ કરવા તમારા કાર્યાલયનુ સાધારણ પ્રકાશનુ સ્તર અડધુ કરો.
  • જરૂર પડે તો કાર્ય પ્રકાશની વ્યવસ્થા કરો.
  • સ્ક્રીનને તમારી બારીના બરોબર ખુણા ઉપર લગાવો.
  • જરૂર પડે તો બારીના પડદા અથવા blinds વાપરો.

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us