આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Thursday, Jun 24th

Last update:04:36:36 AM GMT

રોગનું નિદાન

Print PDF
પ્રત્યેક વ્યક્તિનું સમતોલ કાર્યશક્તિના રોગ નિદાનના શરૂઆતમાં સોય ટોચીને કરવામાં આવે છે. આરોગ્યનો વિચાર કરતા ધ્યાનમાં આવે છે કે કાર્યક્ષમ કાર્યશક્તિના સરળ પ્રવાહને (અથવા "Chi") શરીરનાં વિવિધ માર્ગ મારફતે અથવા નહેર દ્વારા શરીરના બધા અવયવોને જોડી અને એક્ત્ર કરી શરીરનું બંધારણ કરે છે. આમાં પ્રત્યેક અવયવનાં પાસે પોતાને સુસંગત કરવાનો માર્ગ છે. જો કોઇ એક કારણથી કાર્યશક્તિનો પ્રવાહ વહેતો બંધ થાય અથવા અડ્ચણ આવે તો તેના સંબંધિત હોય તે અવયવ અથવા માર્ગનુ કાર્ય તેના જેવી અસરકારક ન હોવાને લીધે આરોગ્ય ખરાબ થઈ શકે છે. જો કોઇ એક અવયવ અથવા માર્ગનું કાર્ય અનેક પ્રકારે થતું હોય. ઉદા. તરીકે અનેક પ્રકારના ઉત્પન્ન થતાં લક્ષણો ચેહરાનો રોગ, લાગણીશીલ ક્ષેત્ર, બાકી માંશપેશીના માર્ગ દ્વારા થનાર સ્પર્શનું જ્ઞાન થાય, ત્વચા પર અનુભવાય અને સ્નાયુ, જીભ પર દેખાવવું અને નાડીના ધબકાર ઉપર વર્તાવવું (કાંડાના વિશિષ્ટ ભાગ પર) રોગ નિદાનનું મુખ્ય ઉદેશ્ય સંપુર્ણ શરીરની ચેતના અને સમતોલ રાખવા માટે કાર્યશક્તિનો પ્રવાહ પુર્વવત કરવો, તે માટે અવયવો અથવા તેના માર્ગ માટે જરૂરી અનુકુલ કાર્યશક્તિનું સરળ રૂધિરાભિસણ કરવું .

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us