આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Wednesday, May 27th

Last update:04:36:36 AM GMT

મુખ્ય પાનુ કૌંટુબિંક સ્વાસ્થય ખોરાકમાં ઝેરના પ્રકારો CI Perfringensમાં ખોરાકનુ ઝેર

ખોરાકમાં ઝેરના પ્રકારો - પરૂ ઉત્પાદક સુક્ષ્મ જંતુના ખોરાકના ઝેર.

Print PDF
Article Index
ખોરાકમાં ઝેરના પ્રકારો
પરૂ ઉત્પાદક સુક્ષ્મ જંતુના ખોરાકના ઝેર.
CI Perfringensમાં ખોરાકનુ ઝેર.
All Pages

પરૂ ઉત્પાદક સુક્ષ્મ જંતુના ખોરાકના ઝેર.
પરૂ ઉત્પાદક સુક્ષ્મ જંતુના ખોરાકના ઝેર.
આના વિષે રૂપમાં Salmonella ખોરાકની વિષેશતાના રૂપમાં સાદી વાત છે. આ તે ઘટના માટે નિમ્નલિખિત સંકેત છે:

મારફતિયો.
ઝેરની કેટલીક જાત coagulase સકારાત્મક પરુ ઉત્પાદક સુક્ષ્મ જંતુની જાતને દાખલ કરે છે. ઓછામાં ઓછા ૫ જુદીજુદી જાતના ઝેર ઓળખાઈ ગયા છે અને કદાચ ૬ઠો અસ્તિત્વમાં હશે. ઝેર સૌથી વધારે તાપમાન ૩૫ ડીગ્રી સેન્ટીગ્રેડથી ૩૭ ડીગ્રી સેન્ટીગ્રેડ જેટલુ ગઠાઈ જાય છે. આ ઝેર તુલનાત્મક ગરમીનો સામનો કરી શકે છે અને ઉકળવા ૩૦ મિનિટથી વધારાનો પ્રતિકાર કરે છે.

ઉગમસ્થાન.
Staphylococci પ્રકૃતિમાં સર્વત્ર છે અને અને તે પુરૂષની અને પ્રાણીઓની ચામડી ઉપર, નાક અને ગળામાં જોવા મળે છે. તે માણસોમાં અને પ્રાણીઓમાં થતા ફોડલા અને બેકટેરીયાના ચેપને લીધે થતુ પસમાં એક સાધારણ મારફતિયો છે. સ્તનના સોજાવાથી પીડિત ગાયો આ ખોરાક ઝેરના રોગચારાને ફેલાવવા માટે જવાબદાર છે, જેમાં દુધ અને દુધની બીજી બનાવટો સમાવિષ્ટ છે. ખોરાકમાં સામીલ છે તે છે salads, custards, દુધ અને દુધની બીજી બનાવટો જે staphylococciથી દુષિત થાય છે.

ઈંડાના સેવનનો સમય.
તે લગભગ ૧ થી ૬ કલાક છે. ઇંડાના ઉછેરનો સમય નાનો છે કારણકે “Preformed” ઝેર સીધુ આંતરડા અને CNS ઉપર કામ કરે છે. સ્પષ્ટ રીતે આ માંદગી ઉલ્ટીના અચાનક શરૂ થવાથી પ્રકટ થાય છે. Salmonella ના ખોરાકના ઝેરની જેમ નહી, Staphylococcal કોઇકવાર તાવનુ કારણ હોય છે. મૃત્યુ અસાધારણ છે.

Botulism
તે ઘણુ ગંભીર છે પણ જવલ્લે જ થાય છે. તે બેતુત્રાઈ દરદીને મારી નાખે છે.

મારફતિયો.
Exotoxin of Clostridium Botulinum સાધારણ પણે A, B, or E પ્રકારના હોય છે.

ઉગમસ્થાન.
જીવ માટી, ધુળ અને પશુઓના આંતરડાના રસ્તામાં મોટા પ્રમાણમાં ફેલાયેલા છે અને ખોરાકમાં બીજા કોઇ કોશના રૂપમાં દાખલ થાય છે. સૌથી સારા ઘણીવાર મોટા પ્રમાણમાં બનવવામાં આવતા ખાદ્ય પદાર્થો ઘરમાં સાચવેલા ખોરાક જેવા કે ઘરમાં પેક કરેલા શાકભાજીઓ, ધુમાડાથી સુકવેલ અથવા મસાલેદાર માછલી, ઘરમાં બનાવેલ ચિસ અને તેના જેવા નીચી જાતના તેજાબના ખાદ્ય પદાર્થો જવાબદાર છે. સાચુ કહીએ તો (botulism)ના માટે લેટીન શબ્દ sausage (botulus)ના નામ ઉપરથી નિકળ્યો છે.

ઈંડાના સેવનનો સમય.
લગભગ ૧૨ - ૩૬ કલાક.

ખોરાકના ઝેરનુ તંત્ર.
ખોરાકમાં (intradietetic) ઝેર અનુકુળ anaerobic સ્થિતીમાં preformed થાય છે. તે તંત્રિકા તંત્ર ઉપર કામ કરે છે. (botulism) ખોરાકમાં ઝેરના બીજા રૂપમાં છે,જેમાં પેટના આંતરડા બહુ નબળા છે. પ્રમુખ લક્ષણો દુર્ભક્ષિતા, નેત્ર રોગ, આંખોની પાપણનુ બંધ થવુ, ઉચ્ચાર દોષ, ઘુંધળી દૃષ્ટી, સ્નાયુઓની નબળાઈ અને બીમારીને લીધે પક્ષઘાત થવો પણ છે. તાવ સાધારણ પણે ગેરહાજર છે, પણ ચેતના જાળવી રાખી છે. પરિસ્થિતી વારંવાર જીવલેણ હોય છે, શ્વાસોશ્વાસ અથવા હદયની નિષ્ફળતાને લીધે ૪-૮ દિવસ પછી મૃત્યુ થાય છે, કારણકે ઝેરની ઉષ્ણતા અસ્થિર છે, ભોજનને ગરમ કરવુ જે કદાચ થોડી મિનિટો માટે ૧૦૦ ડીગ્રી સેન્સયસ આધિન છે જે ખાવા માટે સુરક્ષિત છે.

શિશુઓમાં થતુ botulism ને infantbotulism કહેવાય છે. જે આંતરડાને થતા CI Botulinumને લીધે ચેપ લાગે છે અને પછી vivoના ઉત્પાદનમાં ઝેરનુ કારણ છે.

રોગના પ્રતિકારક ઉપચારના botulismની વિરોધી ઝેરની નોંધપાત્ર કિમત છે, જ્યારે botulism થયુ હોય, વિરોધી ઝેર બધા વ્યક્તિઓને જેઓ ભોજન લ્યે છે તેમને આપવુ જોઇએ. તેની માત્રા ૫૦,૦૦૦ થી ૧,૦૦,૦૦૦ની સંખ્યામાં બદલાતી જાય છે. વિરોધી ઝેર કોઇ ફાયદાનુ નથી થઈ શકતુ જો તે ઝેર પહેલાથી સ્નાયુઓની પેશીજાલમાં બેસાડેલુ હોય. Guanidine Hydrochlorideચેતક સ્નાયુકીય botulismના બ્લોકને ઉલ્ટુ કરે છે, જ્યારે સારી ચિકિત્સા અને સેવાચાકરીના સંભાળની સાથે દવા botulismના ઉપચારમાં ઉપયોગી સહાયક થઈ શકે છે.botulism ની સાથે સક્રિય લસ્સીકરણને રોકવા botulism toxoid મળે છે.


Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us