આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Friday, Sep 18th

Last update:04:36:36 AM GMT

મુખ્ય પાનુ અવસ્થા અને બિમારી આમેબિઅસિસ રોગનુ નિદાન કરવુ અને ની સારવાર કરવી

રોગનુ નિદાન કરવુ અને ની સારવાર કરવી

Print PDF
બીજી પંક્તિનુ રોકાણ
Amebiasis ના રોગનુ નિદાન કરવુ
trophozoites નુ નિર્દશન કરવુ અને જેમાં લાલ કણો છે તેનુ નિદાન કરવુ. ગુદા માર્ગે નીકળતા તાજા મળમાં તે હંમેશા જોવા મળે છે. Serological ની કસોટી ઘણીવાર પેટથી ગુદા સુધીના ભાગમાં Amebiasis નકારાત્મક સાબિત થાય છે, પણ તે કદાચ સકારાત્મક હોય તો તે વધારામાં પેટથી ગુદા સુધીના ભાગ Amebiasisને પુરાવા આપે છે.

Amebiasisનો ઉપચાર
જીવાણુનાશક દવા મોઢેથી આપવાથી તેને થતા અસરકારક ઉપચારોના દાખલા જણાય છે, ૪૮ કલાકમાં કદાચ શંકાજનક નિદાન નક્કી થાય છે. તાજેતરમાં કોઇ પણ chemoprophylaxis, Amebiasis માટે સ્વિકારીત નથી.

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us