આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Thursday, May 28th

Last update:04:36:36 AM GMT

મુખ્ય પાનુ આધાર સમૂહ અપંગતાની સાથે પ્રખ્યાત લોકો. મુંબઈમાં અપંગો માટે પુનવર્સવાટના કેન્દ્રો

મુંબઈમાં અપંગો માટે પુનવર્સવાટના કેન્દ્રો - Page 5

Print PDF
Article Index
મુંબઈમાં અપંગો માટે પુનવર્સવાટના કેન્દ્રો
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
All Pages

નામ સગવડો સંપર્ક
ગોપી ક્રિશ્ના પિરામલ સ્મારક ઇસ્પિતાલ
ગણપત રાવ કદમ માર્ગ, લોઅર પરેલ, મુંબઈ - ૪૦૦ ૦૧૩, મહારાષ્ટ્ર, ભારત.
સ્વાસ્થય કેન્દ્ર (વ્યાયામ શાળા) ની જોગવાઈ કરે છે.
 • શ્રી.એમ.બી.વાઘ
  ફોન : ૪૯૪૭૮૩૭
  સોમવાર થી શુક્રવાર
  સમય : સવારના ૯
  થી બપોરના ૧.
 • શ્રી.એચ.જી.તાવડે
  ફોન : ૪૯૪૬૬૪૭
  સોમવાર થી શુક્રવાર
  સમય : સવારના ૯ થી સાંજના ૪.૩૦
  શનિવારે : સવારના ૯ થી બપોરના ૧.
શારિરીક રૂપે અપંગોની ભાગીદારી
એફ.પી.એચ. બિલ્ડીંગ, લાલા લજપતરાઈ માર્ગ, હાજી અલી, મુંબઈ, મહારાષ્ટ્ર, ભારત.
નિશુલ્ક તાલિમ - સાથે - નોકરી - સાથે - પુનર્વસવાટ કેન્દ્રની સાથે અધિકતમ માત્રા ૪ વર્ષની તાલિમનો સમય પગાર સાથે. આ તાલિમમાં લેથ યંત્ર, capstans, traubs વાપરવાની તાલિમ, અપંગો માટે વાહનોનુ નિર્માણ, સુથારનુ કામ, હસ્તકલા, છાપવાનુ, ગુંથવાનુ, ઝેરોક્સ, ખાસ રેશમના કપડાની જાળી વાપરીને કરાતુ મુદ્રણ, ફોટોને મોટા કરવાનુ કામ, સાઈક્લોસ્ટાઈલ કરવુ, એકત્રિત કરવુ, માલ ભરવાનુ કામ, સિલાઈ કરવાનુ, અને દવાઓની ટીકડીઓનો સંગ્રહ કરવાનુ કામ વગેરેનો સમાવેશ છે. બહારના આદેશો સ્વીકારે છે. મુલુંડથી F.P.H. અને પાછા જવા ખાજગી બસ દોડાવે છે. તાત્વિક પાઠ્યક્રમ ડેટા એન્ટ્રીના કોમ્પ્યુટરના કાર્યક્રમનુ પ્રશિક્ષણ આપે છે.
 • શ્રીમતી. સુધા.વી.પંડીત
 • અને શ્રી.એ.કે.સીન્હા
ફોન: ૪૯૩૮૪૭૬/૯૦
સોમવાર થી શનિવાર, સમય : ૯ થી ૫.
સર.જમશેદજી.દુગન આંખની બેન્ક
સર.જે.જે.હૉસ્પિટલ્સ.
જનસંખ્યામાં જાગરૂકતા વિકસિત કરવા કે જેનાથી જરૂરીયાત મંદ લોકોને મદદ મળે. ડો.જે.પી.બહાને
ફોન : ૩૭૫૦૧૦૨
સમય : સવારના ૯ થી સાંજના ૫.Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us