આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Saturday, Aug 24th

Last update:04:36:36 AM GMT

મુખ્ય પાનુ આધાર સમૂહ અપંગતાની સાથે પ્રખ્યાત લોકો. મુંબઈમાં અપંગો માટે પુનવર્સવાટના કેન્દ્રો

મુંબઈમાં અપંગો માટે પુનવર્સવાટના કેન્દ્રો - Page 4

Print PDF
Article Index
મુંબઈમાં અપંગો માટે પુનવર્સવાટના કેન્દ્રો
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
All Pages

નામ સગવડો સંપર્ક
પાંગળાઓને શિક્ષણ આપવાની સંસ્થા (બાળકો અને પુખ્ત વયના વ્યક્તિઓ)
અગ્રીપાડા મ્યુનિસીપલ શાળાનુ મકાન, મોતલીબાઇ શેરી, મુંબઈ - ૪૦૦ ૦૧૧, મહારાષ્ટ્ર, ભારત.
અસ્થિસ્નાયુઓની વિકૃતિવાળા બાળકો અને જુવાનો માટે છાત્રાલય. શૈક્ષણિક કાર્યક્રમો, વ્યાવસાયિક પ્રશિક્ષણના કાર્યક્રમો અને સમુદાય આધારિત કાર્યક્રમો.
 • શ્રીમતી.જીનોબીયા.બાનાજી
  ફોન : ૩૦૯૦૩૫૫.
 • શ્રીમતી.જ્યોત્સના મોદી
  ફોન : ૩૦૯૦૩૫૫.
કર્ક રોગના દરદીઓની મદદ કરવા માટે સંસ્થા.
૫, મલ્હોત્રા હાઊસ, જી.પી.ઓની સામે, મુંબઈ - ૪૦૦ ૦૦૧, મહારાષ્ટ્ર, ભારત.
નગરપાલિકાના સરકારી ઇસ્પિતાલો અને સાધારણ વર્ગના દરદીઓ માટે chemotherapy માટે દવાની સહાયતા. શ્રીમતી.કલ્પના.વેન્કટરામન
ફોન : ૩૦૬૧૨૯૧.
કુમારી.વીનયા.ચાકો
ફોન : ૩૦૭૭૮૧૨મ
સોમવાર થી શુક્રવાર
સમય : સવારના ૧૦ થી સાંજના ૫.
ભારતની પુરસ્કર્તા સમિતી
મથુરાદાસ એસ્ટેટ બિલ્ડીંગ, ૪૩/૪૫, કોલાબા કોસવે, મુંબઈ - ૪૦૦ ૦૩૯, મહારાષ્ટ્ર, ભારત.
મુળશી તાલુકાના પહાડોમાં આર.ડી. કેન્દ્ર, જીલ્લા પૂણે. ડૉ(શ્રીમતી) જુલી નકોડા
ફોન : ૨૦૪૦૩૨૧, ૨૦૨૦૩૯૩
સોમવાર થી શુક્રવાર
સમય : સવારના ૧૦.૩૦ થી સાંજના ૫.૩૦
શનિવારે : સવારના ૧૦.૩૦ થી બપોરના ૨.૩૦.
ભૌતિક ચિકીત્સા અને પુનર્વસાવટ માટે ઓલ ઇન્ડીયા ઇન્સ્ટીટ્યુટ.
માલિકે સોપેલુ : અ૧૧, પી.એમ.આર, હસ્તાવ પાર્ક, ર્ક્લક રોડ, મહાલક્ષ્મી, મુંબઈ - ૪૦૦ ૦૩૪, મહારાષ્ટ્ર, ભારત.
ક્ષેત્રિય પુનર્વસવાટ અને પ્રશિક્ષણ કેન્દ્રોને ગ્રામીણ ક્ષેત્રોમાં અપંગોના પુનર્વસવાટ માટે કામગારોની તાકાત વધારવા માટે બનાવે છે. બહુઉદ્દેશીય પુનર્વસવાટ ચિકિત્સક્ના અભ્યાસક્રમો અને તંત્રજ્ઞના અભ્યાસક્રમો રજુ કરે છે. સિફારીસ કરેલા ઉમેદવારોને ૯ મહિના સુધી ગ્રામીણ વાતાવરણને સંબધિત પુનર્વસવાટની પ્રક્રિયા કરવા માટે તાલિમ આપે છે. વિશેષ રૂગ્ણાલય એવા દરદીઓ માટે જે ચેતાસ્નાયુકીયના રોગથી પીડાય છે. ડૉ.બી.રમેશ અવધાની
ફોન : ૪૯૩૨૭૪૭
મંગળવાર અને ગુરૂવાર, સવારના ૯ થી સાંજના ૪ (શક્યતો જમવાના સમયમાં).
મહારાષ્ટ્રમાં એક માનસિક વિકલાંગની (A.W.M.H. પુરૂષ)
સાથે રહેતા વ્યક્તિઓના કલ્યાણ કરવાનુ મંડળ, ભોય તળીયુ, ટર્નર મોરીસન હાઊસ, ૧૬, બેન્ક સ્ટ્રીટ, મુંબઈ - ૪૦૦ ૦૨૩, મહારાષ્ટ્ર, ભારત.
ક્ષેત્રમાં કર્મચારીઓની વચમાં માનસિક અને સહયોગ માટે સેવાઓની એક યાદી પ્રકાશિત કરે છે. સંશોધનના નકાશાઓ સંચાલિત કરીને તારણો પ્રકાશિત કરે છે. માતાપિતાને પરામર્શ આપે છે. માનસિક રૂપે અપંગ લોકોને જુદાજુદા રમતગમતો અને મનોરંજનની પ્રવૃતિ કરવા પ્રોસ્તાહન આપે છે. માનસિક રૂપે અપંગો માટે તેમના અધિકારો માટે Lobbies તૈયાર કરે છે, જેવી કે સ્થાનિક પોલિસ અને પરિવાહન અધિકારીઓ સાથે માનસિક રૂપે અપંગો માટે ઓળખ પત્રનો પ્રબંધ કરે છે.
 • શ્રી.ટી.અરવિન્દ મેનન
  ફોન : ૪૩૦૩૩૫૯
  સોમવાર થી શુક્રવાર
  સમય : સવારના ૧૦ થી સાંજના ૫.૩૦.
 • શ્રીમતી.સાયરા.વોહરા
  ફોન : ૨૬૫૪૮૧૬
  સોમવાર થી શુક્રવાર
  સમય : સવારના ૧૦ થી સાંજના ૫.૩૦.
  શનિવારે સવારના ૧૦ થી બપોરના ૧.Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us